14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om afgift af konsum-is § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om afgift af konsum-is og bygger på lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. February 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Af her i landet i erhvervsmæssigt øjemed fremstillet konsum-is svares afgift til statskassen på:

  • 1) 6 kr. og 98 øre pr. liter, når varens indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml.

  • 2) 5 kr. og 58 øre pr. liter, når varens indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.

•••

Stk. 2 Af her i landet fremstillet konsum-is-miks, der er beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater, svares afgift til statskassen på:

  • 1) 6 kr. og 98 øre pr. liter konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer, når varens indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml.

  • 2) 5 kr. og 58 øre pr. liter konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer, når varens indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.

•••

Stk. 3 Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter stk. 1 medregnes varens fulde rumfang, herunder tilsatte ingredienser uanset disses placering inden i eller uden på ismassen.

•••

Stk. 4 Samme afgift betales ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en oplagshaver eller er fritaget efter stk. 7. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 5 For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne om registrerede varemodtagere tilsvarende anvendelse, jf. dog § 3, stk. 1.

•••

Stk. 6 I andre tilfælde svares den i stk. 1 og 2 nævnte afgift i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne tilføres en virksomhed, der er registreret efter § 3. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere som registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen. Registreringen er gældende for 5 år.

•••

Stk. 7 Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

•••

Stk. 8 Der svares ikke afgift af varer, der leveres til de i toldlovens § 4 nævnte diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.

•••

Stk. 9 Ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer efter stk. 5 kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.

•••
profile photo
Profilside