14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1246 af 19. November 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

•••

Stk. 2 Loven har virkning fra og med det regnskabsår i foreningen, der begynder i 2003, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 3 Lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lbkg 1999 694, ophæves med virkning fra og med det tidspunkt, hvor denne lov har virkning i henhold til stk. 2.

•••

Stk. 4 Et medlem af en kontoførende investeringsforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 7, som affattet ved § 1, nr. 1, i lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsforeninger med få medlemmer) kan vælge, at medlemmets skattepligtige indkomst fra foreningen for det regnskabsår i foreningen, der begynder i 2003, fortsat skal opgøres efter de i stk. 3 nævnte regler.

•••

Stk. 5 Såfremt denne lov medfører, at en investeringsforening overgår fra at anvende realisationsprincippet til lagerprincippet i kursgevinstlovens § 33, stk. 1, eller andre tilsvarende bestemmelser ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et medlem af foreningen, anvendes anskaffelsessummen som værdien primo i den første periode, hvori lagerprincippet finder anvendelse. Ved fordelingen af avancen i denne periode mellem de forskellige indskud finder §§ 11 og 12 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 6 Det beløb, der i henhold til § 15 kan udbetales uden at blive behandlet som en hævning, opgøres på grundlag af udbetalinger fra foreningen i dennes regnskabsår, der begynder 2003 og senere år, samt indtægter og tab fra og med regnskabsåret et år tidligere, jf. dog stk. 7.

•••

Stk. 7 Anvendes reglerne i stk. 4, opgøres det beløb, der i henhold til § 15 kan udbetales uden at blive behandlet som en hævning, på grundlag af udbetalinger fra foreningen i dennes regnskabsår, der begynder 2004 og senere år, samt indtægter og tab fra og med regnskabsåret et år tidligere.

•••
profile photo
Profilside