14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1534 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Dumpning af stoffer eller materialer må ikke finde sted, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 Det er ikke tilladt med henblik på dumpning at overlade stoffer eller materialer til transport eller at transportere eller indlaste dem, medmindre der er meddelt tilladelse efter stk. 3.

•••

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan meddele tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale og dumpning af fisk og fangst og herunder fastsætte vilkår for tilladelsen.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om dumpning af optaget havbundsmateriale og dumpning af fisk og fangst, herunder efter høring af erhvervsministeren regler om, at afgørelser i medfør af stk. 3 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og at afgørelser i medfør af stk. 3 ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, om klageberettigelse, adgang til genoptagelse af sagen i forbindelse med klage, klagefrist, obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage og opsættende virkning af klage.

•••

Stk. 5 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at tilladelser meddelt i medfør af stk. 3 ikke kan udnyttes inden for klagefristen.

•••
profile photo
Profilside