14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om betalingskonti  - Loven er trådt i kraft den 1. juli 2016, med undtagelse af § 3 og § 6, stk. 1 og 2 som træder i kraft den 31. oktober 2018, og § 5 som træder i kraft den 1. januar 2019 (jf. § 26). § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om betalingskonti og bygger på lovbekendtgørelse nr. 407 af 29. March 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Kommunikation
Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet og erhvervsministeren om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.  1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på forhold omfattet af forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er den ændring, der følger af § 8, nr. 2, i ændringslov nr. 706 af 8/6 2018, ved en fejl blevet implementeret som stk. 3 i § 22, i stedet for i § 23. Ændringen er trådt i kraft den 1. juli 2018, jf. § 24 i ændringslov nr. 706 af 8/6 2018. Vi har implementeret den på det relevante sted i § 23.
§ 22, stk. 3, er ophævet, jf. § 8, nr. 1, og § 24 i ændringslov nr. 706 af 8/6 2018.

Stk. 3 (Ophævet).

•••
profile photo
Profilside