14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om de gymnasiale uddannelser § 74

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om de gymnasiale uddannelser og bygger på lovbekendtgørelse nr. 957 af 22. juni 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§74 Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

•••

Stk. 2 Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 9. juni 2015, lov om højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 200 af 8. marts 2016, og lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 9. juni 2015, ophæves den 1. januar 2017.

•••

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse for undervisning af elever og kursister, der har påbegyndt en gymnasial uddannelse, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering før den 1. august 2017, eller for undervisning af elever, der er begyndt studenterkursus før den 1. august 2018. For disse elever og kursister finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 4-8 og § 75. For disse elever og kursister gælder dog de studie- og ordensregler, som institutionens leder fastsætter efter § 43.

•••

Stk. 4 §§ 7-15 finder ikke anvendelse for optagelse på de 3-årige gymnasiale uddannelser og den 2-årige uddannelse til hf-eksamen med henblik på påbegyndelse af undervisning i skoleårene 2017-18 og 2018-19. I disse skoleår optages eleverne på de 3-årige gymnasiale uddannelser og den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 5 om optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i direkte forlængelse af 9. klasse.

•••

Stk. 5 Uanset stk. 4 har en ansøger i skoleårene 2017-18 og 2018-19 retskrav på optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i direkte forlængelse af 9. klasse under følgende forudsætninger:

  • 1) Ansøgeren har afsluttet undervisningen på 9. klassetrin efter bestemmelserne i lov om folkeskolen eller gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  • 2) Ansøgeren har rettidigt søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.

  • 3) Ansøgeren er vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

  • 4) Ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i

    • a) 7.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed, hvis optagelse sker med henblik på påbegyndelse af undervisning i skoleåret 2017-18, eller

    • b) 6.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed, hvis optagelse sker med henblik på påbegyndelse af undervisning i skoleåret 2018-19.

  • 5) Ansøgeren har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin.

  • 6) Ansøgeren har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.

•••

Stk. 6 En ansøger, som påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse eller den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i direkte forlængelse af 10. klasse til skoleåret 2019-20, anses for at opfylde forudsætningen i § 9, stk. 1, nr. 3, og § 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., hvis ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 6.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

•••

Stk. 7 Loven finder ikke anvendelse for undervisning af kursister på gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering eller af elever i sammenhængende uddannelsesforløb i fag med skriftlig prøve, som vil skulle afsluttes i en eksamenstermin, hvor der endnu ikke aflægges prøve efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov. For disse elever og kursister finder de hidtil gældende regler anvendelse. For disse elever og kursister gælder dog de studie- og ordensregler, som institutionens leder fastsætter efter § 43.

•••

Stk. 8 Børne- og undervisningsministeren fastsætter, fra hvilket tidspunkt de i §§ 49-51 nævnte beviser udstedes digitalt. Indtil da finder de hidtil gældende regler om udstedelse af eksamens-, prøve- og deltagerbevis anvendelse. Ministeren fastsætter endvidere, fra hvilket tidspunkt der skal ske genberegning af det adgangsgivende eksamensresultat, jf. § 54.

•••

Stk. 9 Regler, der er fastsat i medfør af de i stk. 2 nævnte love, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

•••
profile photo
Profilside