14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om EKF Danmarks Eksportkredit

Lov nr. 104 af 03. februar 2016,
som ændret ved lov nr. 1549 af 19. december 2017 og lov nr. 1374 af 13. december 2019

Denne konsoliderede version af lov om EKF Danmarks Eksportkredit er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om EKF Danmarks Eksportkredit

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 28. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Formål, etablering og ejerskab

§1 EKF Danmarks Eksportkredit har til formål at fremme danske virksomheders muligheder for eksport og internationalisering, deltagelse i den globale værdikæde og opdyrkelse af nye markeder gennem international konkurrencedygtig finansiering og risikodækning.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredit kan repræsentere regeringen i sager vedrørende eksportkreditpolitik nationalt og internationalt.

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredit skal inden for sit forretningsområde følge regeringens bestemmelser, for så vidt angår eksportfremme, handelspolitik og politisk pålagte handelssanktioner og eksportkontrol.

§2 EKF Danmarks Eksportkredit kan for at opnå sit formål mod vederlag bl.a.

  • 1) yde risikodækning,

  • 2) yde lån,

  • 3) yde ansvarlig kapital,

  • 4) formidle blandede kreditter,

  • 5) yde tjenesteydelser med hensyn til administration, inddrivelse og overtagelse af udestående fordringer i udlandet og

  • 6) levere sine ydelser i forbindelse med salg af skibe, der bygges på indenlandske skibsværfter for indenlandske redere.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredit kan stifte selskaber og erhverve ejerandele i selskaber med begrænset ansvar.

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredit kan påtage sig garanti- og låneforpligtelser samt andre forpligtelser med henblik på at tilvejebringe finansiering, herunder i samarbejde med andre selskaber, fonde, institutioner og organisationer.

Stk. 4 EKF Danmarks Eksportkredit kan kun yde finansiering og risikodækning i den udstrækning, det private, kommercielle forsikrings- og kapitalmarked ikke normalt påtager sig risici af den pågældende art eller det pågældende omfang.

Stk. 6 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om adgang til EKF Danmarks Eksportkredits ydelser for virksomheder på Færøerne og i Grønland. Bekendtgørelse om statslig garantidækning for virksomheders handel og eksport Bekendtgørelse om garantiordning i EKF for udlån til store virksomheder Bekendtgørelse om garantiordning i EKF for udlån til små og mellemstore virksomheder

§3 EKF Danmarks Eksportkredit etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

§4 EKF Danmarks Eksportkredit viderefører den under Eksport Kredit Fonden (EKF) hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed.

§5 Erhvervs- og vækstministeren udøver i forhold til EKF Danmarks Eksportkredit de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vækstministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2 I EKF Danmarks Eksportkredit afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde.

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter vedtægter for EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 4 Navnet på EKF Danmarks Eksportkredit kan ændres gennem en vedtægtsændring, ligesom der i vedtægterne kan optages nye og ændres eksisterende binavne.

§6 Lov om offentlighed i forvaltningen, arkivloven, lov om Folketingets Ombudsmand og forvaltningsloven gælder for EKF Danmarks Eksportkredit og virksomhedens eventuelle datterselskaber med undtagelse af aktiviteter udøvet i medfør af § 2.

Stk. 2 Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for EKF Danmarks Eksportkredit og virksomhedens eventuelle datterselskaber med de ændringer, der følger af denne lov. Anmeldelsesbekendtgørelsen CVR-bekendtgørelsen

Stk. 3 Årsregnskabslovens regler for aktieselskaber om udarbejdelse og indsendelse af årsrapport m.v., herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for EKF Danmarks Eksportkredit og virksomhedens eventuelle datterselskaber med de ændringer, der følger af denne lov. EKF Danmarks Eksportkredit kan fravige de krav, der fremgår af årsregnskabslovens § 23 om opstilling af balance og resultatopgørelse i skematisk form.

Stk. 4 Beslutninger truffet af EKF Danmarks Eksportkredit og virksomhedens eventuelle datterselskaber i forbindelse med aktiviteter udøvet i medfør af § 2 kan ikke påklages til andre administrative myndigheder.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Ledelse og økonomi

§7 EKF Danmarks Eksportkredit ledes af en bestyrelse og en direktør.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren udpeger op til 7 medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden og næstformanden, for en periode på op til 2 år. De pågældende kan genudpeges. Ministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de udpegede medlemmer.

Stk. 3 Medarbejderne vælger ud over de af erhvervs- og vækstministeren udpegede medlemmer 2 repræsentanter til bestyrelsen for en periode på op til 2 år med mulighed for genvalg.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage virksomhedens formål, herunder den fornødne kreditfaglige, finansielle, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestyrelseshonorarer.

§8 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 2 Bestyrelsen ansætter efter forudgående orientering af erhvervs- og vækstministeren en direktør til varetagelse af den daglige ledelse.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og en direktionsinstruks.

Stk. 4 Direktøren er underlagt instruks fra og refererer til erhvervs- og vækstministeren, for så vidt angår forhold vedrørende eksportkreditpolitik, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 5 Bestyrelsen holder erhvervs- og vækstministeren orienteret om alle væsentlige forhold vedrørende EKF Danmarks Eksportkredit, herunder væsentlige ændringer i EKF Danmarks Eksportkredits økonomi.

§9 EKF Danmarks Eksportkredits egenkapital skal til stadighed være af en sådan størrelse, at den sammen med hensættelserne udgør et forsvarligt grundlag for virksomhedens forpligtelser og aktiviteter.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredits indtægter og udgifter skal balancere på længere sigt under hensyntagen til den internationale konkurrencesituation og særlige handelspolitiske hensyn.

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredits frie midler kan placeres i særligt sikre værdipapirer.

Stk. 4 Der kan ydes statslige genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 5 EKF Danmarks Eksportkredit kan udbetale udbytte til staten. Bestyrelsen fastsætter en udbyttepolitik for EKF Danmarks Eksportkredit, som godkendes af erhvervsministeren. Udbyttepolitikken skal udgøre et bilag til EKF Danmarks Eksportkredits vedtægter.

§10 Staten indtræder i EKF Danmarks Eksportkredits rettigheder og forpligtelser, i det omfang virksomhedens egenkapital og hensættelser ikke er tilstrækkelige.

§11 EKF Danmarks Eksportkredits regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredits årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Den statsautoriserede revisor vælges efter indstilling fra bestyrelsen af erhvervs- og vækstministeren på et virksomhedsmøde for 1 år ad gangen og kan genvælges.

Stk. 3 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på et virksomhedsmøde.

§12 Revisorerne kan afkræve EKF Danmarks Eksportkredit enhver oplysning, som revisorerne anser for fornøden. Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med virksomhedens regnskaber og virksomhed i øvrigt.

§13 EKF Danmarks Eksportkredit kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i virksomheden.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Administrative bestemmelser

§14 Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredit skal efter anmodning stille enhver oplysning om virksomheden og dens aktiviteter til rådighed for erhvervs- og vækstministeren.

§15 Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Lov om Dansk Eksportkreditfond m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. december 1999, ophæves.

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredits videreførelse af den under Eksport Kredit Fonden (EKF) hidtil drevne virksomhed sker i regnskabsmæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2016.

§16 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside