14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Masteloven § 2

Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af masteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 420 af 10. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ejere af master til radiokommunikationsformål skal imødekomme anmodninger fra andre om fælles udnyttelse af den pågældende mast. Ejere skal i den forbindelse også imødekomme anmodninger om fælles udnyttelse af tilhørende bygninger m.v., i det omfang en sådan fælles udnyttelse er en del af den anmodende parts udnyttelse af masten.

•••

Stk. 2 Anmodninger efter stk. 1 kan angå indgåelse af nye aftaler om fælles udnyttelse eller ændring af allerede indgåede aftaler.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også, hvor fælles udnyttelse kræver udbygning eller udskiftning af den pågældende mast.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis der foreligger tekniske hindringer for fælles udnyttelse. Ved tekniske hindringer forstås:

  • 1) At fælles udnyttelse ikke er mulig på grund af radiotekniske hindringer.

  • 2) At udbygning eller udskiftning af den pågældende mast kræver, at den eller de hidtidige brugere af masten skal nedlukke driften af offentligt tilgængelige teletjenester eller radio- eller tv-udsendelsesvirksomhed for at imødekomme anmodningen. Behov for en afbrydelse af maksimalt 2 timers varighed i forbindelse med udbygning eller udskiftning kan dog ikke begrunde afvisning af anmodninger om fælles udnyttelse, medmindre masten anvendes til nød- og sikkerhedstjenester eller til radio- eller tv-virksomhed, hvor selv kortvarige afbrydelser skal undgås.

  • 3) At der gælder særlige sikkerhedsforskrifter fastsat i medfør af anden lovgivning eller forskrifter fastsat af offentlige myndigheder for adgang til eller benyttelse af den pågældende mast, som gør fælles udnyttelse umulig.

  • 4) At der, for så vidt angår fælles udnyttelse af tilhørende bygninger m.v., ikke er mulighed for fysisk adskillelse af parternes udstyr, herunder at der ikke kan etableres særskilt adgang til dette.

•••

Stk. 5 Anmodning efter stk. 1 forudsætter, at

  • 1) den ansøgende part af Energistyrelsen i medfør af lov om radiofrekvenser er tildelt individuel tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser, og at anmodningen vedrører udnyttelse af disse frekvenser, eller

  • 2) den ansøgende part i medfør af lov om radiofrekvenser er undtaget fra kravet om individuel tilladelse.

•••

Stk. 6 Fælles udnyttelse af master som nævnt i stk. 1 og 3 forudsætter, at der fra landzone- og bygningsmyndighederne foreligger de nødvendige tilladelser til opsætning af yderligere antennesystemer eller til udbygning eller udskiftning heraf, jf. § 35, stk. 1 og 4, i lov om planlægning, § 16, stk. 1, i byggeloven, og §§ 5 og 6 i denne lov.

•••

Stk. 7 I det omfang der i medfør af anden lovgivning er fastsat særlige sikkerhedsforskrifter for den pågældende mast, skal fælles udnyttelse ske på de vilkår og med de begrænsninger, der følger heraf.

•••

Stk. 8 Ved udskiftning som nævnt i stk. 3 kan ejeren af den eksisterende mast, for så vidt angår de med udskiftningen forbundne omkostninger, herunder omkostninger forbundet med nedtagelse af den eksisterende mast, vælge mellem følgende:

  • 1) Selv at afholde omkostningerne.

  • 2) Pålægge den ansøgende part at forestå etableringen af den nye mast og herunder at afholde alle omkostninger forbundet med udskiftningen. Det er i så fald den ansøgende part, der har ejendomsretten til den nyetablerede mast. Ejeren af den eksisterende mast kan stille krav om, at vedkommende tildeles en tidsubegrænset og gratis brugsret til den nyetablerede mast. Den tidsubegrænsede og gratis brugsret omfatter et antal positioner svarende til vedkommendes aktuelle brug af den eksisterende mast på udskiftningstidspunktet samt reservationer af yderligere positioner, jf. § 9, stk. 2, medmindre anden aftale indgås parterne imellem. Ejeren af den eksisterende mast kan kræve, at der indgås aftale om, at den nye mast skal blive stående i en periode svarende til den eksisterende masts restlevetid.

•••

Stk. 9 Ved udskiftning af master tilhørende forsvaret med henblik på fælles udnyttelse finder stk. 8, nr. 2, ikke anvendelse. Uden overgang af ejendomsretten kan Forsvarsministeriet efter forhandling med den ansøgende part, i det omfang denne ønsker adgang til en sendeposition dækket af den pågældende mast, pålægge denne at forestå etableringen af den nye mast og herunder at afholde alle omkostninger forbundet med udskiftningen.

•••

Stk. 10 Varetagelse af drift og vedligeholdelse af masten og de i masten placerede antennesystemer foretages af ejeren af masten, medmindre anden aftale indgås parterne imellem.

•••

Stk. 11 Adgang til udnyttelse af tredjemands arealer med henblik på fælles udnyttelse af en mast skal ske gennem aftale herom eller, såfremt aftale herom ikke kan indgås, ved anvendelse af proceduren i § 15.

•••

Stk. 12 Ved udbygning eller udskiftning som nævnt i stk. 3 overføres alle rettigheder, herunder foretagne reservationer, jf. § 9, stk. 2, i den eksisterende mast i uændret form til den nyetablerede mast.

•••
profile photo
Profilside