14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Højskoleloven § 3

Lov om folkehøjskoler paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af højskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 280 af 25. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Folkehøjskoler skal opfylde følgende betingelser:

  • 1) Skolen skal være en privat selvejende institution, som er omfattet af § 1. Skolens styring og ledelse skal reguleres i en vedtægt.

  • 2) Skolen skal i sit virke som selvejende undervisningsinstitution være uafhængig, og skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, jf. dog stk. 2 og 3.

  • 3) Skolen skal have en skolekreds eller et repræsentantskab, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

  • 4) Skolen skal råde over egnede og tilstrækkelige elevværelser, forstander- og lærerbolig, kostforplejnings- og opholdsarealer, undervisningslokaler og udstyr og hovedsagelig udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed, jf. dog stk. 4.

  • 5) Skolen skal kunne begynde sin virksomhed på et rimeligt økonomisk grundlag.

  • 6) Skoler, som efter den 7. maj 1996 har indsendt eller indsender forslag til vedtægter med henblik på at blive godkendt til tilskud, skal være ejere af skolens bygninger og arealer eller hovedparten heraf og må ikke eje bygninger eller arealer sammen med andre, jf. dog stk. 5 og 6.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2, kan en folkehøjskole i medfør af en skriftlig aftale herom varetage administrative opgaver for andre folkehøjskoler, som er godkendt efter denne lov. En skole, der varetager skole- og undervisningsvirksomhed som kombineret institution, jf. § 10, stk. 1, kan i medfør af en skriftlig aftale varetage administrative opgaver for en skole godkendt efter lov om efterskoler og frie fagskoler.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 1, nr. 2, må skolen i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark.

•••

Stk. 4 Uanset stk. 1, nr. 4, kan en skole, når den har bygninger og arealer, der ligger uden for skolens geografiske og bygningsmæssige enhed, erhverve nye bygninger og arealer uden for skolens geografiske og bygningsmæssige enhed. Det er dog en betingelse, at de nye bygninger og arealer erhverves til afløsning for bygninger og arealer, der ligger uden for skolens geografiske og bygningsmæssige enhed. Det er endvidere en betingelse, at de nye bygninger og arealer afstandsmæssigt ligger tættere på skolens geografiske og bygningsmæssige enhed end de bygninger og arealer, de afløser.

•••

Stk. 5 En folkehøjskole, der er omfattet af stk. 1, nr. 6, kan leje bygninger og arealer i en periode på op til 10 år under en af følgende forudsætninger:

  • 1) Til afløsning af eksisterende bygninger og arealer,

  • 2) ved udvidelse med nye bygninger og arealer eller

  • 3) ved nyoprettelse af en skole.

•••

Stk. 6 Uanset stk. 1, nr. 6, kan en folkehøjskole eje en mindre del af skolens undervisningsfaciliteter, som ikke er en del af kernefaciliteterne, sammen med andre.

•••

Stk. 7 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, herunder om bygninger og arealer, om administrative opgaver i stk. 2, herunder om karakteren af de administrative opgaver, der tillades, og omfanget heraf, og om omfanget af folkeoplysende aktiviteter i stk. 3.

•••
profile photo
Profilside