14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 15 af 04. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Miljø- og fødevareministeren fører tilsyn med, at foreningerne og landsforeningen anvender lånene på vedtægtsmæssig måde og i det hele virker i overensstemmelse med de i denne lov fastsatte regler og de stadfæstede vedtægter. Ministeren kan fastsætte regler om tilsynets udførelse.

•••

Stk. 2 Ministeren kan henlægge tilsynet til et direktorat under Miljø- og Fødevareministeriet eller efter aftale med finansministeren til Finansstyrelsen. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

•••

Stk. 3 Hvis en indkøbsforening uden statslån ikke virker i overensstemmelse med loven, de i medfør af loven fastsatte regler og de godkendte vedtægter, kan miljø- og fødevareministeren standse foreningens virksomhed.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan med virkning for indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne og landsforeningen fastsætte regler om revision af regnskaber og om optagelse af andre lån end statslån, som kan anvendes til indkøb i overensstemmelse med lovens formål. Som grundlag for lånoptagningen kan ministeren fastsætte nærmere regler om de nævnte foreningers virksomhed og om fortrinsret for statslånet, herunder regler om foreningernes reservefonde.

•••
profile photo
Profilside