14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1149 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke har kunnet hæves efter § 7 inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted, eller inden udgangen af det andet indkomstår efter det indkomstår, hvor kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet. Indskud medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det tredje indkomstår efter etableringsåret. Der svares ved fristens udløb afgift med 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg efter 2. og 3. pkt. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.

•••

Stk. 2 De indskudsbeløb, der er nævnt i stk. 1, kan hæves inden udløbet af fristen i stk. 1. I så fald medregnes beløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det andet indkomstår efter etableringsåret. Der svares ved hævning fra kontoen afgift med 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg efter 2. og 3. pkt. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i § 9, stk. 2, 6. og 7. pkt., og § 9, stk. 3, 3. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Har et skatteankenævn, Landsskatteretten eller en domstol i forbindelse med behandlingen af en klage over en skatteansættelse anerkendt en foretagen etablering, der tidligere har været tilsidesat, regnes fristen på 9 år i stk. 1 fra udløbet af det indkomstår, hvori endelig afgørelse af etableringsspørgsmålet er truffet. Finder aldersbegrænsningen i stk. 1 anvendelse, stilles kontohaveren, som om etableringen ikke var blevet tilsidesat. Indskud på etableringskonto, der ikke har kunnet hæves efter § 7 inden for denne frist, medregnes til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori fristen udløber. Der svares ved fristens udløb afgift med 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto, der ikke har kunnet hæves efter § 7 inden for denne frist. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.

•••

Stk. 5 Hvis told- og skatteforvaltningen, efter at en foretagen etablering er blevet tilsidesat, hæver et beløb fra etableringskontoen eller iværksætterkontoen til dækning af et skatte- og afgiftskrav, anses et dertil svarende indskud for hævet efter reglerne i § 9, stk. 2, 5. og 6. pkt. Indskud, som er blevet hævet efter 1. pkt., kan retableres, såfremt skatteyderen inden 3 måneder efter at have fået endeligt medhold i, at etablering er sket, indskyder et til de pågældende tidligere indskud svarende beløb på etableringskonto henholdsvis iværksætterkonto. I stedet for at indskyde beløb på kontoen kan skatteyderen dog vælge at forlodsafskrive de tilsvarende oprindelige indskud på anskaffelser, der er foretaget efter etableringen, anvende de tilsvarende oprindelige indskud til dækning af udgifter afholdt efter etableringen eller anvende de tilsvarende oprindelige indskud på anskaffelse af yderligere kapital i selskabet, såfremt de almindelige betingelser er opfyldt. I forbindelse hermed kan skatteyderen inden for samme 3-måneders-frist begære genoptagelse af skatteansættelsen for etableringsåret og følgende år. Indskud, som ikke er blevet forlods-afskrevet, anvendt til dækning af afholdte udgifter eller anvendt til yderligere kapital i selskabet eller retableret gennem indsættelse på etableringskonto eller iværksætterkonto, medregnes til den skattepligtige indkomst i det år, hvor 3-måneders-fristen udløber henholdsvis afgiftsberigtiges med 52,50 pct. ved 3-måneders-fristens udløb. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.

•••
profile photo
Profilside