14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Klagenævnet for Udbud § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om klagenævnet for udbud og bygger på lovbekendtgørelse nr. 593 af 02. juni 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Klage til Klagenævnet for Udbud kan indgives af: Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

  • 1) Enhver, der har en retlig interesse heri.

  • 2) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  • 3) De organisationer og offentlige myndigheder, som erhvervs- og vækstministeren tillægger klageadgang.

  • 4) Organisationer i andre medlemsstater i Den Europæiske Union og Den Europæiske Frihandelssammenslutning, som svarer til de organisationer, der er udpeget i henhold til nr. 3.

•••

Stk. 2 Er en klage uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, kan Klagenævnet for Udbud afvise klagen ved en beslutning, der meddeles klageren.

•••

Stk. 3 Klagenævnet for Udbud kan tillade en tredjemand, for hvem sagen har væsentlig betydning, at indtræde i sagen til fordel for ordregiveren eller klageren.

•••

Stk. 4 Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

•••

Stk. 5 I de tilfælde, hvor der nedlægges påstand om, at en kontrakt skal erklæres for uden virkning, eller om anvendelse af en alternativ sanktion, jf. § 18, stk. 2, skal Klagenævnet for Udbud hurtigst muligt efter modtagelse af klagen meddele ordregiverens kontraktpart, at det inden en fastsat frist er muligt at intervenere i sagen.

•••
profile photo
Profilside