14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1247 af 27. august 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Alle udgifter til særlige tilbud om grundskoleundervisning påhviler kommunen, jf. dog stk. 2-5.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældre til umyndige elever og af myndige elever, som deltager i undervisning i fritiden, jf. § 1, stk. 2.

•••

Stk. 3 Folkeskolelovens § 50, stk. 5-9, gælder tilsvarende for undervisningspligtige elever i særlige tilbud om grundskoleundervisning.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen opkræver hel eller delvis betaling af elever omfattet af § 4.

•••

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen opkræver betaling for fritidsordningen af forældre til umyndige børn, der er optaget i en fritidsordning, jf. § 1, stk. 3.

•••

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen yder søskendetilskud til familier med mere end ét barn i fritidsordninger, daginstitutioner m.v. og helt eller delvist fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller hvor sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold gør sig gældende. Reglerne, der er fastsat i medfør af dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling, gælder tilsvarende ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af helt eller delvist fripladstilskud.

•••

Stk. 7 Folkeskolelovens § 50 a gælder tilsvarende for særlige tilbud om grundskoleundervisning.

•••

Stk. 8 Har en person, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i henhold til §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, undladt at betale for fritidsordningen, jf. § 1, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen tilbageholde den fremtidige månedlige betaling i den fremtidige selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

•••

Stk. 9 Restancer vedrørende betaling for fritidsordningen, jf. § 1, stk. 3, kan inddrives ved modregning i børne- og ungeydelsen efter reglerne i lov om en børne- og ungeydelse.

•••
profile photo
Profilside