14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kontantydelse § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om kontantydelse og bygger på lov nr. 174 af 24. February 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Kontantydelsen til personer under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, udgør et månedligt beløb (2015-niveau) på

 • 1) 11.888 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 4,

 • 2) 8.319 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

 • 3) 10.849 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

 • 4) 14.416 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

 • 5) 10.849 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 4,

 • 6) 5.945 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

 • 7) 2.562 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

 • 8) 5.945 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

 • 9) 2.562 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

•••

Stk. 2 En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 6, 7, 8 eller 9, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af ydelsen, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Kontantydelse, barselstillæg, jf. stk. 5, og månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 14.416 kr. (2015-niveau).

•••

Stk. 3 Kontantydelse efter stk. 1, nr. 4, og stk. 2 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet.

•••

Stk. 4 For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes kontantydelsen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

•••

Stk. 5 Kommunen yder et barselstillæg til personer, som har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, jf. dog stk. 7.

•••

Stk. 6 Barselstillægget udgør et månedligt beløb (2015-niveau) på

 • 1) 2.528 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 1,

 • 2) 6.097 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 2,

 • 3) 4.904 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 6,

 • 4) 8.287 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 7,

 • 5) 1.047 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 8, og

 • 6) 812 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 9.

•••

Stk. 7 Personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 3-5, kan ikke modtage et barselstillæg til kontantydelsen.

•••
profile photo
Profilside