14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kontantydelse § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om kontantydelse og bygger på lov nr. 174 af 24. February 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Fradrag for indtægter m.v.
Har personen, der modtager kontantydelse, indtægter, trækkes disse fra i ydelsen, jf. dog stk. 2 og 3 og § 9.

•••

Stk. 2 Har ydelsesmodtageren arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ses der ved beregningen af ydelsen efter §§ 4-6 bort fra 25,38 kr. (2015-niveau) pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 3 Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service, medfører fradrag i kontantydelsen, når ferien afholdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til ydelsen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække.

•••
profile photo
Profilside