14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Forsikringssummen for krigsforsikring af fast ejendom er det beløb, for hvilket ejendommen er eller har været brandforsikret, jfr. § 5, stk. 1, nr. 1.

•••

Stk. 2 For privat indbo er forsikringssummen værdien af hver enkelt husstands samlede indbogenstande (indbogruppe), dog højst 100.000 kr. pr. husstand. Forbundets bestyrelse kan ansætte et lavere eller højere maksimumsbeløb end det nævnte.

•••

Stk. 3 For det i § 5, stk. 1, nr. 3, nævnte indbo er forsikringssummen de forsikrede genstandes værdi. Er anmeldelsesværdien i henhold til § 13 lavere end denne værdi, har forbundet regres mod bygningens ejer for differencen mellem det udbetalte erstatningsbeløb og det beløb, der skulle være betalt på grundlag af anmeldelsesværdien. Regreskravet nedsættes dog med et beløb svarende til den præmie, der skulle være betalt, såfremt den rette værdi af indboet havde været anmeldt. Såfremt anmeldelsens oplysning om indboets værdi alene hviler på oplysninger afgivet af indboets ejer, eller hvis denne har nægtet at give anmelderen oplysning om værdien af sit indbo, er anmeldelsesværdien dog forsikringssum.

•••

Stk. 4 For de i § 5, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande er forsikringssummen den i anmeldelsen angivne værdi.

•••

Stk. 5 Er forsikringssummen for de i § 5, stk. 1, nr. 1 og 4, nævnte genstande lavere end genstandenes værdi, hæfter forbundet kun efter forholdet mellem forsikringssummen og værdien.

•••
profile photo
Profilside