14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af skibe § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om krigsforsikring af skibe og bygger på lov nr. 387 af 10. June 1997. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Ved forsikringstidens indtræden indbetaler rederne foreløbige forsikringsbidrag til Krigsforsikringsinstituttet, der fastsættes af bestyrelsen for hver enkelt rejse eller for et bestemt tidsrum. Bidraget reguleres løbende af bestyrelsen under hensyntagen til de indkomne erstatningskrav eller forventningerne herom. En eventuel reassurancepræmie indgår også i det samlede bidrag.

•••

Stk. 2 Forsikringsbidrag justeres af bestyrelsen, når dette under hensyn til forandrede forhold må anses for påkrævet. Præmieforhøjelse kan foretages med et rimeligt varsel.

•••

Stk. 3 Dækkes redernes andel af de i § 7, stk. 1, nævnte udgifter ikke fuldt ud af de foreløbige bidrag, pålignes der endelige forsikringsbidrag ved forsikringstidens ophør. De endelige forsikringsbidrag pålignes de skibe, der har været forsikret i forsikringstiden, i forhold til det tidsrum, i hvilket de har været forsikret, og i forhold til de betalte forsikringsbidrag, og uanset om skibene er gået tabt eller er blevet beskadiget. De endelige forsikringsbidrag opkræves med mellemrum på ikke mindre end et halvt år og pr. gang med højst 0,5 pct. af den forsikringssum, efter hvilket det pågældende skibs bidragspligt er fastsat. Det endelige forsikringsbidrag kan dog ikke overstige 2,5 pct. af skibets forsikringssum.

•••

Stk. 4 Dækkes de indtrufne skader ikke fuldt ud, jf. stk. 3, dækkes skaderne alene forholdsmæssigt.

•••

Stk. 5 Forfaldne bidragsbeløb, der ikke er betalt inden 14 dage efter første påkrav, forrentes med 1 pct. pr. påbegyndt måned. Forfaldne bidrag kan inddrives ved udpantning.

•••
profile photo
Profilside