14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Tilsynsmyndigheden eller personer, tilsynsmyndigheden bemyndiger hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om tilskud efter loven. På tilsvarende måde har tilsynsmyndigheden adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver efter denne lov eller regler, der er fastsat i medfør heraf.

•••

Stk. 2 Den, der har modtaget tilsagn om tilskud, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden yde den fornødne vejledning og bistand ved tilsynets gennemførelse, og det materiale, der er nævnt i stk. 1, skal udleveres eller indsendes til tilsynsmyndigheden efter tilsynsmyndighedens anmodning.

•••

Stk. 3 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af det tilsyn, der er nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 4 Miljøministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om den i stk. 3 nævnte bistand.

•••

Stk. 5 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilsyn med de projekter, hvortil der ydes tilskud efter denne lov.

•••
profile photo
Profilside