14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøvurderingsloven § 46

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) paragraf 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøvurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Den i henhold til § 17 kompetente myndighed er tilsynsmyndighed. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet er dog tilsynsmyndighed for miljøministerens afgørelser efter §§ 21 og 25, når ministeren har overtaget disses opgaver og beføjelser i en konkret sag efter § 17, stk. 5.

•••

Stk. 2 Tilsynsmyndigheden påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat i medfør heraf. Den kompetente myndighed er ligeledes tilsynsmyndighed for de afgørelser, der er truffet efter §§ 21 og 25, og for, at vilkår, jf. § 27, fastsat i tilladelser overholdes. Tilsynsmyndigheden påser, at påbud og forbud efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf efterkommes.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til regionsrådet eller den tilsynsførende minister, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold i tilfælde, hvor regionsrådet eller ministeren er tilsynsmyndighed. Samme forpligtelse påhviler regionsrådet i forhold til kommunalbestyrelsen og den tilsynsførende minister.

•••

Stk. 4 Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

•••

Stk. 5 Miljøministeren kan bestemme, at tilsynet udøves af en anden myndighed, jf. stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside