14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Naviair § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om naviair og bygger på lov nr. 529 af 26. maj 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Tjenestemænd i Naviair er omfattet af tjenestemandslovgivningen.

•••

Stk. 2 Transportministeren kan bemyndige Naviair til at træffe de afgørelser, der efter tjenestemandslovgivningen henhører under ministeren. Det gælder dog ikke, for så vidt angår sager om afsked efter § 26 i lov om tjenestemænd.

•••

Stk. 3 Naviair kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd i Naviair.

•••

Stk. 4 For tjenestemænd i Naviair og for tjenestemænd, der overgår til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair eller hermed koncernforbundne selskaber, jf. stk. 5, eller efter godkendelse af finansministeren andre selskaber, jf. stk. 6, betaler Naviair de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens udgifter til tjenestemandspension.

•••

Stk. 5 Tjenestemænd og overenskomstansatte på særlige vilkår, der bevarer ret til tjenestemandspension, jf. stk. 4, vil kunne beskæftiges i Naviair eller hermed koncernforbundne selskaber med fortsat betalingsforpligtelse for Naviair over for finansministeren, jf. stk. 4. Ved overførelse af personale til koncernforbundne selskaber skal Naviair give finansministeren skriftlig meddelelse herom.

•••

Stk. 6 Finansministeren kan godkende, at tjenestemænd og overenskomstansatte, der har bevaret ret til statslig tjenestemandspension, og som i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse uden for de med Naviair koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af at betalingsforpligtelserne, jf. stk. 4, over for finansministeren fortsat påhviler Naviair.

•••

Stk. 7 Til overenskomstansatte på særlige vilkår, som ved overgang til beskæftigelse uden for Naviair har bevaret ret til tjenestemandspension, jf. stk. 5 og 6, betaler Naviair efter påkrav rådighedsløn i tilfælde af det pågældende selskabs konkurs. De ansatte, der modtager rådighedsløn, er forpligtet til at overtage en anden passende stilling.

•••
profile photo
Profilside