14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Naviair § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om naviair og bygger på lov nr. 529 af 26. maj 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 De for aktieselskaber gældende regler i årsregnskabsloven om udarbejdelse og indsendelse af årsrapport m.v., herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Naviair med de ændringer, der følger af denne lov.

•••

Stk. 2 Naviairs årsrapport revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Den statsautoriserede revisor vælges af transportministeren på virksomhedsmødet, og valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

•••

Stk. 3 Rigsrevisor reviderer endvidere Naviairs regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

•••

Stk. 4 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

•••
profile photo
Profilside