14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 521 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 For hver indekskontrakt beregnes en fra kontraktens oprettelse til interessentens 67. år konstant årlig grundindbetaling, der på det ved kontraktens oprettelse gældende beregningsgrundlag, jf. stk. 2, vil kunne sikre udbetaling af det i § 4 nævnte grundbeløb i den aftalte periode.

•••

Stk. 2 For indekskontrakter tegnet på forsikringsbasis er beregningsgrundlaget de til enhver tid gældende tariffer. For indekskontrakter på opsparingsbasis er beregningsgrundlaget den rente, som statsanstalten for livsforsikring på tidspunktet for kontraktens oprettelse anvender i sin tarif for opsat, livsvarig livrente med pristalsreguleret præmie.

•••

Stk. 3 Den årlige indbetaling erlægges med et beløb svarende til grundindbetalingen gange forholdet mellem den for indbetalingsåret gældende pristalsregulerede ydelse, jf. § 6, stk. 1, og det for vedkommende indekskontrakt fastsatte grundbeløb.

•••

Stk. 4 Retten til indekstillæg efter § 6, stk. 2, bevares i uændret omfang, uanset om den årlige indbetaling efter stk. 3 reduceres med arbejdsmarkedsbidrag, som forsikringsselskaber og pengeinstitutter efter § 49 D, stk. 1-3, i kildeskatteloven skal indeholde i indbetalinger foretaget af en arbejdsgiver. Tilsvarende gælder arbejdsmarkedsbidrag, der indeholdes af arbejdsgiveren efter § 49 D, stk. 4, i kildeskatteloven. Den årlige indbetaling på en indekskontrakt kan dog højst reduceres med et beløb, der svarer til arbejdsmarkedsbidraget af den for kontrakten fastsatte indbetaling.

•••

Stk. 5 Den årlige indbetaling efter stk. 3 kan forhøjes med et beløb svarende til størrelsen af eventuelle arbejdsmarkedsbidrag, som måtte blive indeholdt af forsikringsselskaber, pengeinstitutter og arbejdsgivere m.v., jf. stk. 4. Indbetalingen kan dog ikke forhøjes med mere, end hvad der svarer til arbejdsmarkedsbidraget af den for den enkelte kontrakt fastsatte indbetaling.

•••
profile photo
Profilside