14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 521 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Fra det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder og indtil udløbet af udbetalingsperioden - således som denne i henhold til lovens bestemmelser måtte være forlænget eller forkortet i forhold til den aftalte periode - dog ikke efter interessentens død, udbetales af vedkommende forsikringsselskab eller pengeinstitut en for hvert kalenderår beregnet pristalsreguleret ydelse, som er lig med 500 kr. gange forholdet mellem pristallet pr. juli i det foregående kalenderår og pristallet pr. juli 1956. Såfremt interessentens indbetalinger reduceres med arbejdsmarkedsbidrag, jf. § 5, stk. 4, kan ydelsen nedsættes tilsvarende. Der udbetales dog mindst den ydelse, som interessentens egne indbetalinger berettiger ham til.

•••

Stk. 2 Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før det fyldte 67. år efter § 3 a, reduceres den årlige udbetaling med et dertil svarende beløb.

•••

Stk. 3 Til delvis dækning af den pristalsregulerede ydelse refunderer staten et indekstillæg, der udgør forskellen mellem den pristalsregulerede ydelse og den årlige udbetaling eksklusive bonus, som interessenten ville have opnået, hvis han i statsanstalten for livsforsikring på tidspunktet for kontraktens oprettelse havde tegnet en til det 67. år opsat, livsvarig livrente på enkelt liv med et grundbeløb som angivet i § 4, stk. 2, jf. § 12, stk. 4, og med pristalsreguleret præmie, idet det herved forudsættes, at beregningsgrundlaget har været uændret siden kontraktens oprettelse. Såfremt interessenten er afskåret fra at oppebære dansk folkepension, nedsættes den årlige udbetaling i henhold til § 6, stk. 1, til den ydelse, som interessentens egne indbetalinger berettiger ham til.

•••

Stk. 4 Bortset fra det i § 7, stk. 2, nævnte tilfælde anvendes den bonus eller tillægsrente, der vedrører tiden indtil det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder, til forøgelse af den årlige udbetaling. Såfremt det i kontrakten er aftalt, at bonus eller tillægsrente helt eller delvis skal tilfalde interessentens arbejdsgiver, kan udbetaling heraf dog ske til denne. Den bonus eller tillægsrente, der vedrører tiden efter det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder, kan anvendes til forøgelse af den årlige udbetaling eller til forlængelse af udbetalingsperioden.

•••

Stk. 5 Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før det fyldte 67. år efter § 3 a, reduceres indekstillægget efter stk. 3 med en procentsats af det indekstillæg, den pågældende interessent ellers ville have opnået ved det 67. år. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne begynde som 65-årig, er satsen 17,5 pct. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne begynde som 66-årig, er satsen 9,3 pct.

•••
profile photo
Profilside