14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om refinansiering af landbrugsrealkreditlån

Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lovbekendtgørelse nr. 33 af 04. januar 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om refinansiering af landbrugsrealkreditlån

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Efter reglerne i denne lov kan følgende lån indfries ekstraordinært og erstattes af refinansieringslån:

 • 1) Realkreditlån i landbrugsejendomme m.v.

 • 2) Andre lån end realkreditlån med sikkerhed i landsbrugsejendomme m.v. inden for 70 pct. af handelsværdien, jf. § 4.

§2 Miljø- og fødevareministeren kan tillade refinansiering, hvis

 • 1) låntager har erhvervet ejendommen inden den 1. januar 1988,

 • 2) der på låntagers bedrift finder en sådan jordbrugsmæssig produktion sted, at der hertil kræves en arbejdsindsats af låntager og dennes husstand på mindst 900 timer årligt, eller låntager har jordbrug som hovederhverv,

 • 3) låntager har en samlet gæld, der udgør mere end 30 pct. af de samlede aktiver, og

 • 4) det på grundlag af regnskaber m.v. for bedriften kan antages, at der efter gennemførelsen af refinansiering er balance i økonomien.

Stk. 2 Ansøgning om tilladelse skal senest være indgivet 12 måneder efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fravige de i stk. 1 nævnte betingelser, når særlige forhold taler derfor.

§3 Udgør ejendommens belåningsprocent, jf. § 4, mellem 30 og 45, kan der maksimalt refinansieres en andel af den i § 1 nævnte belåning på 3 pct. af handelsværdien for hvert procentpoint, belåningsprocenten overstiger 30.

Stk. 2 Udgør belåningsprocenten 45 eller derover, kan den i § 1 nævnte belåning refinansieres fuldt ud.

Stk. 3 Andre lån med sikkerhed i låntagers ejendom end realkreditlån kan dog højst refinansieres med den andel, der er nødvendig for, at låntager kan opfylde betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren fastsætter bestemmelser om nedsættelse af den efter stk. 1-3 opgjorte belåning, der kan refinansieres, når indkomsten for låntager og dennes husstand overstiger 250.000 kr. Den del af husstandsindkomsten, der hidrører fra bedriften, medregnes ikke i opgørelsen.

§4 Ejendommens belåningsprocent opgøres som forholdet mellem kontantværdien af den i § 1 nævnte belåning og ejendommens handelsværdi.

Stk. 2 Ved ejendommens handelsværdi forstås den kontantværdi, hvortil ejendommen med besætning og inventar (løsøre) er ansat af det realkreditinstitut, der har ydet den væsentligste del af ejendommens belåning. Hvis Dansk Landbrugs Realkreditfond har ydet lån i ejendommen, kan fondens værdiansættelse anses som handelsværdi.

§5 Kontantværdien af den belåning, der refinansieres, skal udgøre mindst 100.000 kr. og kan ikke overstige et beløb, der svarer til driftsoverskuddet på låntagers bedrift ganget med en af miljø- og fødevareministeren fastsat faktor og med tillæg af stuehusets værdi. Værdien af stuehuset kan højst medregnes med 500.000 kr.

Stk. 2 Det er en betingelse, at lånene, der refinansieres, er ydet inden den 1. maj 1988. Ikke betalte ydelser med påløbne renter kan kun refinansieres, hvis ydelsen er forfaldet inden den 1. maj 1988.

§6 Refinansieringslån
Som refinansieringslån kan ydes følgende typer af lån:

 • 1) Jordbrugslån, jf. § 13 samt lov om indeksregulerede realkreditlån.

 • 2) Udlandslån, jf. lov om realkreditinstitutter og lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v.

 • 3) Lån baseret på de særlige obligationer, der er nævnt i § 10 b, stk. 2, i lov om realkreditinstitutter og § 2, stk. 2, i lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v.

Stk. 2 Jordbrugslån og udlandslån skal have sikkerhed inden for en lånegrænse på 45 pct. af ejendommens handelsværdi.

§7 Refinansieringslån kan ydes af realkreditinstitutter og Dansk Landbrugs Realkreditfond, idet det enkelte institut yder refinansieringslån til indfrielse af egne, tidligere ydede realkreditlån i ejendommen.

Stk. 2 Hvis et institut afstår fra at yde refinansieringslån af den af låntager ønskede type, kan det institut, der i øvrigt har ydet den væsentligste del af ejendommens realkreditbelåning, yde det pågældende lån.

§8 Miljø- og fødevareministeren overtager inden for en samlet ramme på 23 mia. kr. for kontantværdien de obligationer, der udstedes i forbindelse med optagelsen af refinansieringslån, eller det provenu, der opnås, når der i forbindelse med refinansieringen optages udlandslån. Overtagelsen skal ske til dækning af de forpligtelser, der overtages i medfør af stk. 2. Miljø- og fødevareministeren oppebærer renter af de obligationer og det kontantprovenu, der overtages, samt provenuet af obligationer, der udtrækkes eller afhændes.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren overtager samtidig inden for en samlet ramme på 23 mia. kr. for kontantværdien debitorforpligtelsen på de lån, der aflyses af tingbogen som led i refinansieringen. Miljø- og fødevareministeren betaler ydelser på de overtagne lån og betaler restgælden ved indfrielse af lånene.

Stk. 3 For de i stk. 1 og 2 nævnte dispositioner betaler låntager et gebyr på 0,25 pct. af kontantværdien af de obligationer og de realkreditlån, der overtages.

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren fastsætter bestemmelser for gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 nævnte dispositioner og om betaling af det i stk. 3 nævnte gebyr.

§9 Inden for den i § 8, stk. 1, nævnte ramme kan miljø- og fødevareministeren til en af denne efter forhandling med finansministeren fastsat kurs overtage obligationer udstedt i henhold til § 10 b, stk. 2, i lov om realkreditinstitutter og § 2, stk. 2, i lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v. Overtagelse kan ske for et beløb på op til 6 mia. kr.

§10 Refinansieringslån forfalder til indfrielse ved ejerskifte. Hensidden i uskiftet bo betragtes ikke som ejerskifte.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren fastsætter bestemmelser om, at refinansieringslån forfalder til indfrielse ved væsentlige indskrænkninger i produktionsgrundlaget eller ved bortforpagtning.

§11 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte bestemmelser om refinansiering, herunder om refinansiering af andre lån med sikkerhed i låntagers ejendom end realkreditlån.

§12 Finansministeren bemyndiges til at lade indestående statslån og statsgaranterede lån rykke for de i § 6 omhandlede refinansieringslån og til at fastsætte regler om automatisk tilbagerykning inden for visse økonomiske grænser.

§13 Afdragsbidrag m.v.
Miljø- og fødevareministeren kan yde afdragsbidrag til de i § 6, stk. 1, nr. 1, nævnte jordbrugslån.

Stk. 2 Afdragsbidrag ydes hver termin i de første 15 år af jordbrugslånets løbetid og indbetales til det långivende institut.

Stk. 3 For låntagere med en samlet gæld, der udgør 70 pct. eller derover af de samlede aktiver, udgør afdragsbidraget et beløb, der svarer til 30 pct. af indeksreguleringen af obligationsrestgælden i foregående termin, beregnet på grundlag af den halvårlige procentvise stigning i nettoprisindekset.

Stk. 4 Udgør låntagers samlede gæld 50 pct. eller derover af de samlede aktiver, udgør afdragsbidraget 5/6 af det i stk. 3 nævnte beløb.

Stk. 5 Udgør låntagers samlede gæld 30 pct. eller derover af de samlede aktiver, udgør afdragsbidraget halvdelen af det i stk. 3 nævnte beløb.

Stk. 6 Ved fald i nettoprisindekset ydes ikke afdragsbidrag.

§14 Ydes der i medfør af anden lovgivning tilskud til lån, som indfries helt eller delvis i forbindelse med optagelse af de i § 6, stk. 1, nr. 1, nævnte jordbrugslån, bortfalder en tilsvarende andel af sådanne tilskud for den resterende tilskudsperiode.

§15 Gældssanering
Miljø- og fødevareministeren kan i forbindelse med refinansiering yde statsgaranti for lån, der optages med henblik på sanering af gæld.

Stk. 2 Statsgarantien udgør 80 pct. af lånebeløbet.

Stk. 3 Tilsagn om garanti efter stk. 1 kan gives inden for en samlet ramme på 600 mio. kr.

§16 Ydelse af garanti er betinget af, at låntageren på grund af gældens størrelse eller manglende ordning af gælden kun kan opfylde betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4, hvis refinansieringen suppleres med nedbringelse af gældbyrden ved eftergivelse eller indefrysning af gæld.

Stk. 2 Det er endvidere en betingelse, at låntageren ikke selv er i stand til at stille den sikkerhed, der kræves for at optage lån på det almindelige lånemarked til finansiering af den nødvendige sanering.

§17 Lån, for hvilke garanti ydes, skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Lånet skal ydes af pengeinstitutter, der driver virksomhed i Danmark.

 • 2) Lånet er afdragsfrit i det første år, hvorefter det afdrages i løbet af de næste 10 år efter annuitetslåneprincippet.

 • 3) Lånet sikres ved oprykkende panteret inden for handelsværdien.

Stk. 2 Der kan højst ydes statsgaranti for et lånebeløb på i alt 400.000 kr. for hver låntager og hver bedrift. Der ydes ikke garanti for lån under 25.000 kr.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fravige de i stk. 1, nr. 3, og stk. 2 nævnte bestemmelser, når særlige forhold taler derfor.

§18 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af lån med statsgaranti, herunder om anvendelse af lånet, lånets sikkerhed og forrentning og om bortfald af statens garantiforpligtelse.

§19 Administration m.v.
Har låntager i forbindelse med ansøgning om tilladelse til refinansiering afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan miljø- og fødevareministeren bestemme, at ydede refinansieringslån forfalder til indfrielse.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan endvidere bestemme, at afdragsbidrag ydet til jordbrugslån, der forfalder til indfrielse i henhold til stk. 1, skal tilbagebetales.

§19a (Ophævet).

§20 Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de bedrifter, hvortil der er ydet refinansiering, for at foretage eftersyn af bedriften samt regnskaber m.m. med henblik på bedømmelse af, om betingelserne for refinansiering er opfyldt.

§21 Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om administration af loven.

§22 Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige pengeinstitutter eller et direktorat under ministeren til at udøve sine beføjelser efter loven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Udbetaling Danmark varetager opgaver efter § 8, stk. 1-3, og §§ 9 og 20 og træffer afgørelse om indfrielse af ydede refinansieringslån, jf. § 19.

Stk. 3 Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 2 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet af pengeinstitutter eller en institution under Miljø- og Fødevareministeriet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder fastsætte nærmere regler om, at afgørelserne ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

§22a Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

§23 Ikrafttræden m.v.
Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§24 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside