14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om regionernes finansiering § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om regionernes finansiering og bygger på lovbekendtgørelse nr. 64 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 En regions udgiftsbehov på sundhedsområdet opgøres som summen af

 • 1) et basisbeløb på 100 mio. kr.,

 • 2) regionens aldersbestemte udgiftsbehov og

 • 3) regionens socioøkonomiske udgiftsbehov.

•••

Stk. 2 Af de samlede regionale nettodrifts- og -anlægsudgifter på sundhedsområdet fratrukket det beløb, der indgår ved beregning af basisbeløb efter stk. 1, nr. 1, henregnes 77,5 pct. til regionernes aldersbestemte udgiftsbehov efter stk. 1, nr. 2, og 22,5 pct. til det socioøkonomiske udgiftsbehov efter stk. 1, nr. 3.

•••

Stk. 3 Regionens aldersbestemte udgiftsbehov efter stk. 1, nr. 2, beregnes ud fra regionens indbyggertal i nærmere fastsatte aldersgrupper og den gennemsnitlige fordeling af de regionale sundhedsudgifter i de enkelte aldersgrupper, jf. stk. 4.

•••

Stk. 4 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter afgrænsningen af de aldersgrupper, der indgår ved beregningen af det aldersbestemte udgiftsbehov. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter ligeledes, hvorledes de enkelte aldersgrupper vægtes ud fra den landsgennemsnitlige fordeling af udgifterne.

•••

Stk. 5 Det socioøkonomiske udgiftsbehov pr. indbygger efter stk. 1, nr. 3, opgøres som et landsgennemsnitligt beløb pr. indbygger ganget med et beregnet socioøkonomisk indeks for den enkelte region efter stk. 6. Det gennemsnitlige beløb pr. indbygger for regionerne beregnes ud fra udgiftsandelen efter stk. 2 divideret med indbyggertallet i hele landet.

•••

Stk. 6 En regions socioøkonomiske indeks efter stk. 5 bestemmes som forholdet mellem henholdsvis summen af regionens vægtede andele af følgende kriterier i hele landet og regionens andel af indbyggertallet i hele landet:

 • 1) Antallet af børn af enlige forsørgere med en andel på 15 pct.

 • 2) Antallet af enlige i aldersgruppen 65 år og derover med en andel på 25 pct.

 • 3) Antallet af personer i udlejningsboliger med en andel på 15 pct.

 • 4) Antallet af familier på overførselsindkomst med en andel på 17,5 pct.

 • 5) Beregnet antal tabte leveår opgjort i forhold til den region, der har den højeste middellevetid med en vægt på 10 pct.

 • 6) Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter, der i en periode på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen, med en andel på 5 pct.

 • 7) Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter med diagnosen skizofreni, der i en periode på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen, med en andel på 5 pct.

 • 8) Antallet af indbyggere på øer uden fast forbindelse med en andel på 2,5 pct.

 • 9) Befolkningstæthed opgjort som den gennemsnitlige rejseafstand til 18.000 indbyggere ganget med antallet af indbyggere med en vægt på 5 pct.

•••
profile photo
Profilside