14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Seniorskatteloven § 1

Lov om skattenedslag for seniorer paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af seniorskatteloven og bygger på lov nr. 473 af 17. June 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 En person, der i perioden fra og med indkomståret 2010 til og med indkomståret 2016 fylder 64 år, kan for de indkomstår, hvor personen fylder 64 og 65 år, få et nedslag i indkomstskatten efter reglerne i denne lov.

•••

Stk. 2 Nedslaget i indkomstskatten sker i form af tilbagebetaling af en del af det betalte arbejdsmarkedsbidrag. Grundlaget herfor er henholdsvis

  • 1) det vederlag m.v. nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i den hidtil gældende lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven, for så vidt angår indkomstårene indtil indkomståret 2011, og

  • 2) de indkomster som nævnt i §§ 2, 4 og 5 i den gældende lov om arbejdsmarkedsbidrag, for så vidt angår indkomstårene fra og med indkomståret 2011.

•••

Stk. 3 Nedslagsberettigede er personer, der

  • 1) erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i ansættelsesforhold,

  • 2) erhverver indkomst i form af vederlag m.v. for personligt arbejde uden for ansættelsesforhold eller

  • 3) er selvstændigt erhvervsdrivende.

•••

Stk. 4 Hvis en person i et indkomstår i perioden fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år, ud over at være omfattet af stk. 3, nr. 1, også er omfattet af stk. 3, nr. 2 eller 3, anses personen dog for omfattet af stk. 3, nr. 1, i det pågældende indkomstår, hvis mindst 75 pct. af personens samlede vederlag m.v. som nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2, i det pågældende indkomstår er A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43.

•••

Stk. 5 Personen skal for at få et nedslag

  • 1) overholde en indkomstgrænse i de indkomstår, hvor den pågældende fylder 57 år, 58 år og 59 år efter kapitel 2,

  • 2) opfylde et krav om fuldtidsbeskæftigelse i form af et indkomst- og arbejdstidskrav efter kapitel 3 og

  • 3) være skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1-4 eller 7, eller stk. 2, i det indkomstår, hvor vedkommende fylder 64 år.

•••
profile photo
Profilside