14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Seniorskatteloven § 9

Lov om skattenedslag for seniorer paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af seniorskatteloven og bygger på lov nr. 473 af 17. juni 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Afgår en person ved døden før det indkomstår, hvor personen ville fylde 64 år, opnås der ikke ret til nedslag efter denne lov.

•••

Stk. 2 Afgår en person ved døden i det indkomstår, hvor personen ville fylde eller er fyldt 64 år, opgøres nedslaget efter reglerne i stk. 3-5.

•••

Stk. 3 Nedslaget for indkomståret nævnt i stk. 2 udgør indkomstårets faktisk betalte arbejdsmarkedsbidrag af det vederlag m.v. nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, som en person omfattet af stk. 2 har optjent i det pågældende indkomstår. Nedslaget kan dog højst udgøre det grundbeløb, der er nævnt i § 7, stk. 3. For nedslag i indkomstårene forud for det i stk. 2 nævnte indkomstår finder § 7, stk. 1-3, anvendelse.

•••

Stk. 4 Uanset stk. 3 kan nedslaget højst udgøre det mindste beløb af

  • 1) summen af nedslag for hvert enkelt indkomstår, jf. stk. 3, eller

  • 2) 40 pct. af det vederlag m.v. som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, som en person omfattet af stk. 2, faktisk har optjent i det pågældende indkomstår.

•••

Stk. 5 Betingelserne for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget i §§ 3 og 4 finder ikke anvendelse i det indkomstår, hvor en person afgår ved døden og er fyldt eller ville fylde 64 år.

•••

Stk. 6 Afgår en person ved døden i det indkomstår, hvor personen ville fylde eller er fyldt 65 år, finder § 7 og § 8 anvendelse ved opgørelse af nedslaget, men sluttes boet efter personen ved boudlæg efter § 18 i lov om skifte af dødsboer, finder stk. 3 og 4 anvendelse ved opgørelsen af nedslaget.

•••
profile photo
Profilside