14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lovbekendtgørelse nr. 36 af 04. januar 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. juni 2021

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter

§§1-2 (Ophævet)

Kapitel 2
1
Forarbejder

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

§3 Miljø- og fødevareministeren kan yde tilskud til

 • 1) miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og

 • 2) demonstrationsprojekter af betydning for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om

 • 1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,

 • 2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og

 • 3) størrelse og udbetaling af tilskud.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Økologisk produktion og økologiske produkter

§§4-6 (Ophævet)

Kapitel 4
1
Forarbejder

Fremme af udviklingen i særlige landdistrikter

§§7-8 (Mål 5 b og LEADER)
(Ophævet)

Kapitel 5
1
Forarbejder

Foranstaltninger i ugunstigt stillede områder

§9 (Bjergdirektivet)
(Ophævet)

Kapitel 6
1
Forarbejder

Etablering af samarbejde mellem jordbrugere

§10 (Ophævet)

Kapitel 7
1
Forarbejder

Administration af loven

§11 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om ansøgning m.v. efter denne lov.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om administrationen af de i loven omhandlede ordninger.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheders anmodning om udbetaling af tilskud og indberetninger af oplysninger efter regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 skal ske digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt mellem ministeren og virksomhederne.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital anmodning og indberetning samt digital kommunikation, jf. stk. 3, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte regler om, at ministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med anmodninger eller indberetninger som nævnt i stk. 3 uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 6 Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Miljø- og Fødevareministeriet eller den, ministeren bemyndiger hertil, som afsender.

Stk. 7 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§12 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at udbetaling af tilskud efter denne lov skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.

§13 Tilsagn om støtte i henhold til denne lov kan gives inden for beløbsrammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove, jf. dog § 16, stk. 3, 3. pkt.

§14 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler, som tilpasser støtten efter forholdene i de forskellige områder af landet.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at en støtteordning alene skal kunne anvendes i særlige områder.

§15 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om, at en støttemodtager i en periode kan udelukkes fra at modtage støtte inden for Fællesskabets forordninger om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget samt om naturpleje, hvis støttemodtageren med forsæt eller ved grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af støtte inden for nævnte forordninger.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan udøve ministerens beføjelser i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2.

§16 Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige et direktorat under ministeriet til at udøve sine beføjelser efter loven , jf. dog stk. 2. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 2 Udbetaling Danmark træffer afgørelser efter §§ 19 og 20, for så vidt angår garantier for lån til gennemførelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter ydet efter § 2 i lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen eller private organisationer kan udøve ministerens beføjelser efter § 3, stk. 1, herunder hvilke betingelser der skal opfyldes for at kunne udøve beføjelserne. Ved delegation bevarer ministeren sin fulde instruktionsbeføjelse. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til de omfattede foranstaltninger, jf. 1. pkt.

§17 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 1, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 2 Afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse eller en privat organisation i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, eller § 20, stk. 4, kan indbringes for miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3 Udbetaling Danmarks afgørelser som nævnt i § 16, stk. 2, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 3, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 5 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrist.

Stk. 6 Miljø- og fødevareministeren kan ændre afgørelser truffet i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, og § 20, stk. 4, uden at der foreligger klage.

§17a Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Kapitel 8
1
Forarbejder

Fællesbestemmelser

§18 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om kontrol, tilsyn, regnskaber og revision vedrørende foranstaltninger, hvortil der ydes støtte efter denne lov.

Stk. 2 Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til jordbrugsbedrifter eller andre virksomheder, der drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har miljø- og fødevareministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes og virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger m.v.

Stk. 3 Den, der driver en jordbrugsbedrift eller anden virksomhed, skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 4 Til brug for kontrollen kan miljø- og fødevareministeren indhente oplysninger hos told- og skatteforvaltningen eller andre offentlige myndigheder.

§19 Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på miljø- og fødevareministerens forlangende, jf. dog § 16, stk. 3, afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage støtte fortsat opfyldes.

Stk. 2 Støttemodtageren skal i hele støtteperioden underrette miljø- og fødevareministeren, jf. dog § 16, stk. 3, hvis betingelserne for at modtage støtte ikke længere opfyldes.

§20 Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at støtte efter denne lov bortfalder helt eller delvis, hvis

 • 1) støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

 • 2) betingelserne for støtte ikke længere opfyldes,

 • 3) støttemodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 18, stk. 1, eller pligter i medfør af § 18, stk. 3, og § 19, eller

 • 4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter miljø- og fødevareministerens skøn er væsentligt forrykket.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan i de tilfælde, hvor støtte bortfalder i medfør af stk. 1, bestemme, at ydede beløb helt eller delvis skal tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om beregningen af renter efter stk. 2.

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen eller private organisationer kan udøve ministerens beføjelser efter stk. 1 og 2.

Kapitel 9
1
Forarbejder

Straffebestemmelser

§23 Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.

Stk. 2 Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold.

Stk. 3 Den, der overtræder § 18, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 4 I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6 Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 7 For så vidt angår den i stk. 6 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 10
1
Forarbejder

Ikrafttrædelse m.v.

§24 Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2 Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995, ophæves med undtagelse af § 1, stk. 2, og §§ 19 og 20 samt §§ 21-29, for så vidt bestemmelserne angår § 1, stk. 2, og §§ 19 og 20. Loven er fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovens ophævelse.

Stk. 3 Administrative forskrifter udstedt i medfør af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995, forbliver i kraft, indtil de ophæves, afløses af regler udstedt i medfør af denne lov eller i medfør af økologiloven.

§25 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside