14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 36 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at støtte efter denne lov bortfalder helt eller delvis, hvis

  • 1) støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

  • 2) betingelserne for støtte ikke længere opfyldes,

  • 3) støttemodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 18, stk. 1, eller pligter i medfør af § 18, stk. 3, og § 19, eller

  • 4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter miljø- og fødevareministerens skøn er væsentligt forrykket.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan i de tilfælde, hvor støtte bortfalder i medfør af stk. 1, bestemme, at ydede beløb helt eller delvis skal tilbagebetales med tillæg af renter.

•••

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om beregningen af renter efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen eller private organisationer kan udøve ministerens beføjelser efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside