14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. Kapitel 7

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 36 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Administration af loven

§11 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om ansøgning m.v. efter denne lov.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om administrationen af de i loven omhandlede ordninger.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheders anmodning om udbetaling af tilskud og indberetninger af oplysninger efter regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 skal ske digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt mellem ministeren og virksomhederne.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital anmodning og indberetning samt digital kommunikation, jf. stk. 3, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte regler om, at ministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med anmodninger eller indberetninger som nævnt i stk. 3 uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 6 Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Miljø- og Fødevareministeriet eller den, ministeren bemyndiger hertil, som afsender.

Stk. 7 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§12 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at udbetaling af tilskud efter denne lov skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.

§13 Tilsagn om støtte i henhold til denne lov kan gives inden for beløbsrammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove, jf. dog § 16, stk. 3, 3. pkt.

§14 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler, som tilpasser støtten efter forholdene i de forskellige områder af landet.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at en støtteordning alene skal kunne anvendes i særlige områder.

§15 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om, at en støttemodtager i en periode kan udelukkes fra at modtage støtte inden for Fællesskabets forordninger om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget samt om naturpleje, hvis støttemodtageren med forsæt eller ved grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af støtte inden for nævnte forordninger.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan udøve ministerens beføjelser i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2.

§16 Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige et direktorat under ministeriet til at udøve sine beføjelser efter loven , jf. dog stk. 2. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 2 Udbetaling Danmark træffer afgørelser efter §§ 19 og 20, for så vidt angår garantier for lån til gennemførelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter ydet efter § 2 i lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen eller private organisationer kan udøve ministerens beføjelser efter § 3, stk. 1, herunder hvilke betingelser der skal opfyldes for at kunne udøve beføjelserne. Ved delegation bevarer ministeren sin fulde instruktionsbeføjelse. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til de omfattede foranstaltninger, jf. 1. pkt.

§17 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 1, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 2 Afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse eller en privat organisation i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, eller § 20, stk. 4, kan indbringes for miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3 Udbetaling Danmarks afgørelser som nævnt i § 16, stk. 2, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 3, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 5 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrist.

Stk. 6 Miljø- og fødevareministeren kan ændre afgørelser truffet i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, og § 20, stk. 4, uden at der foreligger klage.

§17a Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

profile photo
Profilside