14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Lov nr. 632 af 12. maj 2015, jf.
lovbekendtgørelse nr. 146 af 06. februar 2017,
som ændret ved lov nr. 1746 af 27. december 2016

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Ungdomsuddannelsesinstitutioner kan i overensstemmelse med denne lov udbyde uddannelser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet for dermed at bidrage til kvalitetsudviklingen af institutionens danske uddannelser.

§2 Undervisningsministeren kan godkende, at en ungdomsuddannelsesinstitution, som er omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan udbyde følgende uddannelser eller uddannelsesforløb i udlandet:

  • 1) Uddannelsen til almen studentereksamen.

  • 2) Uddannelsen til hf-eksamen.

  • 3) Uddannelsen til merkantil studentereksamen.

  • 4) Uddannelsen til teknisk studentereksamen.

  • 5) Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb inden for de i nr. 1-4 nævnte uddannelser til det pågældende land.

Stk. 2 Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte regler om, at erhvervsuddannelser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb inden for erhvervsuddannelserne er omfattet af loven. Undervisningsministeren kan godkende, at de i stk. 1 nævnte institutioner udbyder erhvervsuddannelser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt. i udlandet. Godkendelse af udbud i udlandet af en erhvervsuddannelse gives efter fælles ansøgning fra institutionen og vedkommende faglige udvalg, jf. lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3 Det er en betingelse for godkendelse, at uddannelsen eller uddannelsesforløbet efter stk. 1 og 2 svarer til de uddannelser, som institutionen er godkendt til at udbyde i Danmark.

Stk. 4 Det er endvidere en betingelse for godkendelse efter stk. 1 og 2, at der er indgået aftale mellem Danmark og en anden stat om, at uddannelsen eller uddannelsesforløbet er erhvervskompetencegivende eller adgangsgivende til videregående uddannelse i den anden stat.

Stk. 5 Ved ansøgning om godkendelse efter stk. 1 og 2 betales 50.000 kr. pr. udbud til Undervisningsministeriet.

§3 Udbud af uddannelser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet varetages som særskilt indtægtsdækket virksomhed.

§4 Undervisningsministeren kan i forbindelse med en godkendelse efter § 2, stk. 1 og 2, fravige bestemmelser i anden lovgivning på Undervisningsministeriets område og regler fastsat i medfør heraf, når særlige forhold ved udbuddet af uddannelser i udlandet taler for det.

Stk. 2 Fravigelse af bestemmelser i forhold til lov om erhvervsuddannelser eller regler fastsat i medfør heraf, som har principiel og generel betydning for uddannelsens generelle kvalitet, styringsmæssige forhold eller elevernes retsstilling, sker efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.

§5 Undervisningsministeren fører tilsyn med uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelser eller særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet.

Stk. 2 Finder undervisningsministeren, at en institutions udbud af uddannelser eller særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet ikke gennemføres i overensstemmelse med denne lov eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til denne lov, kan ministeren udstede påbud til institutionen om at ændre eller ophøre med den pågældende virksomhed.

§6 Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbud af uddannelser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet, herunder om ansøgnings- og godkendelsesprocedure, om indtægter i form af deltagerbetaling, om gennemførelse af udbuddet gennem et selskab med begrænset hæftelse, om, at elever på udbudte uddannelser eller særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet ikke indgår i institutionens tilskudsgrundlag, om muligheden for at tegne ansvars- og skadesforsikring og om regnskab og revision.

§7 Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.

§8 Loven træder i kraft den 1. juli 2015.

§9 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside