14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Visitdenmark Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om visitdenmark og bygger på lovbekendtgørelse nr. 243 af 15. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om Visitdenmark

Kapitel 3
1
Forarbejder

Visitdenmarks ledelse

§4 Visitdenmark ledes af en bestyrelse og en direktion.

Stk. 2 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Visitdenmark og fastlægger de generelle rammer for Visitdenmarks virksomhed og træffer beslutning om igangsættelse af aktiviteter, herunder etablering af og deltagelse i partnerskaber, hvis sådanne aktiviteter er af større økonomisk eller strategisk betydning for Visitdenmark.

Stk. 3 Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af Visitdenmarks daglige ledelse.

Stk. 4 Bestyrelsen påser, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, herunder at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår tilfredsstillende, at der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Visitdenmarks finansielle forhold.

§5 Erhvervsministeren fastsætter regler om antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Medlemmerne af bestyrelsen udpeges i deres personlige egenskab af erhvervsministeren efter anbefaling fra en rådgivende nomineringskomité, jf. § 8. Formanden udpeges af erhvervsministeren, mens næstformanden vælges af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer må ikke samtidig være medlemmer af direktionen.

Stk. 3 Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlet besidder kompetencer, der gør den kvalificeret til at varetage Visitdenmarks formål, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 3 år med mulighed for genudpegning i yderligere 2 perioder af 3 års varighed. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder før udløbet af perioden, udpeges et nyt medlem af erhvervsministeren for den resterende del af perioden, idet dette medlem maksimalt kan genudpeges i yderligere 2 perioder af 3 års varighed.

Stk. 5 Det fastsættes i vedtægten for Visitdenmark, under hvilke omstændigheder et bestyrelsesmedlem kan afsættes af erhvervsministeren inden for udpegningsperioden.

§6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 2 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, som skal godkendes af erhvervsministeren.

§7 Bestyrelsen afgiver årligt en beretning til erhvervsministeren om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde Visitdenmarks vurderinger af udviklingen inden for turismeerhvervet og en redegørelse for Visitdenmarks hovedaktiviteter og økonomi i det forgangne år. Bestyrelsen offentliggør beretningen samtidig med oversendelsen til erhvervsministeren.

§8 Den rådgivende nomineringskomité
Der oprettes en rådgivende nomineringskomité, som har til opgave at give anbefalinger til økonomi- og erhvervsministeren om bestyrelsens sammensætning, dog ikke anbefalinger vedrørende formanden.

Stk. 2 Еrhvervsministeren fastsætter nærmere regler for sammensætningen af den rådgivende nomineringskomité og for komiteens virke.

Stk. 3 Formanden for komiteen udpeges af erhvervsministeren.

profile photo
Profilside