14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. § 2a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 579 af 01. June 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2a Pligt til at få foretaget en vurdering har

  • 1) myndigheder, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv,

  • 2) faglige udvalg, der træffer afgørelser om afkortning af uddannelsestid.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke i de tilfælde,

  • 1) hvor der foreligger en ansøgning, der på det foreliggende grundlag kan imødekommes fuldt ud, for så vidt angår anerkendelse af den pågældendes uddannelseskvalifikationer,

  • 2) hvor udenlandske uddannelseskvalifikationer efter lovgivningen ikke kan danne grundlag for udøvelse af et lovreguleret erhverv, eller

  • 3) hvor tilsvarende ufravigelige krav, navnlig vedrørende den pågældende uddannelseskvalifikations oprindelsesland eller ansøgerens nationalitet, ikke er opfyldt.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om hel eller delvis fritagelse af en myndighed, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, fra pligten til høring efter stk. 1. Regler om sådan fritagelse fastsættes på grundlag af en redegørelse fra myndigheden for procedurer, kriterier og praksis i forhold til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

•••

Stk. 4 En myndighed, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, skal til brug for den beretning, som uddannelses- og forskningsministeren skal afgive én gang årligt, jf. § 11, indberette oplysninger om myndighedens afgørelser om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv på grundlag af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om oplysningernes indberetning.

•••

Stk. 5 Regler om fritagelse efter stk. 3 kan ophæves, hvis myndigheden ikke længere lever op til den praksis m.v., som myndigheden har beskrevet i redegørelsen efter stk. 3, eller hvis den praksis m.v., som myndigheden anvender, ikke længere er tilstrækkelig med henblik på at sikre personer med udenlandske uddannelseskvalifikationer anerkendelse af disse kvalifikationer.

•••

Stk. 6 Fastsættelse, jf. stk. 3, og ophævelse, jf. stk. 5, af regler om fritagelse for pligten til høring efter stk. 1, sker, i det omfang det drejer sig om en myndighed under en anden ministers område, efter forhandling med vedkommende minister.

•••
profile photo
Profilside