14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven § 7

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2019 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Forsikringstageren, jf. § 3, stk. 8, skal, inden 8 dage efter at forsikringen er tegnet, oplyse told- og skatteforvaltningen om forsikringens art og omfang, forsikringssummen og præmiens størrelse og forsikringsvirksomhedens navn og hjemsted.

•••

Stk. 2 Forsikringstageren skal efter udgangen af den måned, hvori præmien forfalder til betaling, og senest den 15. i den følgende måned til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af forsikringssummen og afgiften heraf. Afgiften betales til told- og skatteforvaltningen inden udløbet af angivelsesfristen efter 1. pkt. Afgiften af forsikringssummen beregnes forholdsmæssigt for den samme periode, som den forfaldne forsikringspræmie vedrører, jf. § 4, stk. 2.

•••

Stk. 3 Agenter el.lign., jf. stk. 4, der medvirker til, at her i landet hjemmehørende lystfartøjer forsikres hos forsikringsvirksomheder uden for EØS, skal efter udløbet af hvert kalenderår og senest den 15. januar give told- og skatteforvaltningen meddelelse om de forsikringer, der er tegnet i det forløbne år, med oplysning om forsikringstagernes navne og adresser.

•••

Stk. 4 Med en agent el.lign. forstås i denne lov enhver, der medvirker til formidling eller vejledning af ejerne i forbindelse med tegning af forsikringer i lande uden for EU og EØS, herunder forhandlere af lystfartøjer, der formidler eller medvirker ved forsikringstegning.

•••

Stk. 5 Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på lystfartøjsforsikringer, der inden den 1. juli 1992 er tegnet i et andet EU-land, hvis forsikringsvirksomheden ikke lader sig repræsentere her i landet.

•••
profile photo
Profilside