14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøskadeloven § 52

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøskadeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til miljøministeren ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for miljøministeren. Miljøministeren skal, hvis ministeren vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra miljøministeren med ministerens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

•••

Stk. 2 Når miljøministeren videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, sender ministeren samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

•••

Stk. 3 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Når offentlig annoncering finder sted, jf. § 39, stk. 3, regnes klagefristen dog altid fra annonceringens dato. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, en helligdag, en grundlovsdag, en juleaftensdag eller en nytårsaftensdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er ordet "hvor" mellem "men" og "Miljø- og Fødevareklagenævnet" ved en fejl udeladt.

Stk. 4 Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.

•••

Stk. 5 Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal miljøministeren snarest videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 1, 4. og 5. pkt., og stk. 2 ikke anvendelse.

•••
profile photo
Profilside