14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gasforsyningsloven § 49

Lov om gasforsyning paragraf 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gasforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 126 af 06. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) driver distributions-, transmissions-, lager-, LNG- og forsyningspligtig virksomhed efter §§ 10 eller 24 uden bevilling,

  • 2) etablerer transmissionssystem, LNG-faciliteter eller direkte ledninger efter §§ 13, 16 og 17 uden tilladelse,

  • 3) tilsidesætter vilkår for en bevilling eller tilladelse efter de i nr. 1 og 2 nævnte bestemmelser,

  • 4) undlader at foretage underretning som angivet i § 34,

  • 5) undlader at foretage eller indsende opgørelse, ophøre med ejerskab eller fremsende dokumentation som angivet i § 35,

  • 6) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold,

  • 7) overtræder § 10 c, stk. 3, eller § 46, stk. 1 eller 3, eller

  • 8) meddeler klima-, energi- og forsyningsministeren, Forsyningstilsynet eller Energiklagenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger.

•••

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet eller i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside