14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2014, men er stadig gældende for sager der behandles efter Miljøoplysningsloven § 1

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven gammel og bygger på lov nr. 572 af 19. december 1985. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jfr. dog §§ 2 og 3.

•••

Stk. 2 Loven gælder endvidere for

  • 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover,

  • 2) selskaber, institutioner, foreninger m.v., der driver naturgasforsyningsvirksomhed, og

  • 3) kollektive varmeforsyningsanlæg, som er omfattet af varmeforsyningsloven og har en kapacitet på mere end 10 MJ/ s.

•••

Stk. 3 Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog kun, såfremt udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller kommunale midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på statens, en regions eller en kommunes vegne. Vedkommende minister kan herunder fastsætte nærmere regler om opbevaring m.v. af dokumenter.

•••
profile photo
Profilside