14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2014, men er stadig gældende for sager der behandles efter Miljøoplysningsloven § 2

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven gammel og bygger på lov nr. 572 af 19. December 1985. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven gælder ikke for sager inden for strafferetsplejen. Loven gælder endvidere ikke for sager om førelse af en ministerkalender. Sager om lovgivning, herunder bevillingslove, er kun omfattet af loven, for så vidt lovforslag er fremsat for Folketinget.

•••

Stk. 2 Bortset fra bestemmelsen i § 6 gælder loven endvidere ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Det samme gælder for andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og § 4, stk. 2.

•••

Stk. 3 I sager som nævnt i stk. 2, 2. pkt., gælder loven for oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder loven endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af to år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet.

•••

Stk. 4 Justitsministeren kan bestemme, at loven i sager, der er omfattet af stk. 2, 2. pkt., tillige skal gælde for andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 3.

•••
profile photo
Profilside