14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offshoresikkerhedsloven § 67

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offshoresikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 125 af 06. February 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§67 Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af beskæftigelsesministeren efter en EU-forordning eller efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Afgørelser truffet af en institution under Beskæftigelsesministeriet, anden myndighed eller private, som ministeren i henhold til § 61 har henlagt sine beføjelser til efter loven, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end det i stk. 1 nævnte Energiklagenævn. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

•••

Stk. 3 Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende.

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om

  • 1) adgangen til at klage over afgørelser, der efter en EU-forordning, loven eller regler udstedt i henhold til loven træffes af beskæftigelsesministeren, og

  • 2) betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

•••

Stk. 5 Den i stk. 4, nr. 1, nævnte bemyndigelse omfatter ikke regler om afskæring af klage over afgørelser, som er truffet af private, jf. § 61, stk. 4.

•••

Stk. 6 Ved afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven erstattes repræsentanter i Energiklagenævnet, som er udpeget efter indstilling fra Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer, af 2 sagkyndige medlemmer, der udpeges af beskæftigelsesministeren, 1 medlem, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne i Offshoresikkerhedsrådet, og 1 medlem, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne i Offshoresikkerhedsrådet. Beskæftigelsesministeren udpeger de pågældende medlemmer. Udpegningen af de 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverorganisationerne og arbejdstagerorganisationerne i Offshoresikkerhedsrådet, sker efter indstilling fra de respektive organisationer.

•••
profile photo
Profilside