14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offshoresikkerhedsloven § 70

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offshoresikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 125 af 06. February 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§70 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år den rettighedshaver, operatør, ejer, entreprenør, arbejdsgiver, virksomhedsleder og anlægschef, der ikke sikrer, at

•••

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år den, der

•••

Stk. 3 Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den arbejdsleder eller ansatte, der ikke medvirker til, at de sikkerheds og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser identificeres og vurderes efter §§ 12 eller 13.

•••

Stk. 4 Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den, der

•••

Stk. 5 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge.

•••

Stk. 6 Ved straffens udmåling efter stk. 4, nr. 1, skal det, i det omfang arbejdsgiveren og henholdsvis operatøren og ejeren har opfyldt deres pligter efter kapitel 2 og 4, betragtes som en skærpende omstændighed for ansatte, hvis disse forsætligt eller groft uagtsomt overtræder lovgivningens krav om

  • 1) anvendelse af personlige værnemidler,

  • 2) anvendelse af udsugningsforanstaltninger,

  • 3) anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger,

  • 4) anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller

  • 5) certifikater til kran og gaffeltruck.

•••

Stk. 7 Uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 6, skal det ved straffens udmåling efter stk. 1-5 betragtes som en skærpende omstændighed,

  • 1) at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, uden at forholdet er omfattet af stk. 5,

  • 2) at der tidligere er afgivet påbud efter § 64 eller truffet andre afgørelser af tilsynsmyndigheden om overtrædelse af loven om samme eller tilsvarende forhold,

  • 3) at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, eller

  • 4) at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

•••

Stk. 8 Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for personer under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 7, nr. 1.

•••

Stk. 9 Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelse, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

•••

Stk. 10 Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år ved overtrædelse af § 18, stk. 1-6, og regler udstedt i henhold til § 18, stk. 7.

•••
profile photo
Profilside