14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsloven § 44

Lov om social pension paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, jf. dog stk. 4. I den forbindelse træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt pensionen skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse efter 1. pkt. kan ske.

•••

Stk. 2 Pensionisten kan selv rejse sag om frakendelse af pension.

•••

Stk. 3 Efter det fyldte 60. år kan pension uden pensionistens samtykke ikke frakendes.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension i perioden fra den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2025, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

•••

Stk. 5 Der kan ikke ske frakendelse af pension for tidligere udsendte soldater og andre tidligere udsendte statsansatte med diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, belastnings- og stressrelaterede tilstande, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, misbrug, søvnforstyrrelser, andre psykiatriske lidelser og komorbide lidelser. Ved tidligere udsendte soldater og andre tidligere udsendte statsansatte forstås personer, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst en gang eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Personen skal efter anmodning dokumentere, at vedkommende er diagnosticeret med en af de diagnoser, som fremgår af 1. pkt., og at vedkommende er omfattet af personkredsen i 2. pkt.

•••

Stk. 6 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation efter stk. 5, 3. pkt.

•••
profile photo
Profilside