14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Produktionsskoleloven  - Denne lov ophæves den 1. august 2019, men er stadigt relevant for elever, som påbegyndte en uddannelse mens loven var gældende. § 10

Lov om produktionsskoler paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af produktionsskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Staten yder tilskud til produktionsskoler, hvis vedtægter er godkendt, og som modtager grundtilskud, jf. dog stk. 2 og 7. Statstilskud ydes som driftstilskud og bygningstilskud.

•••

Stk. 2 Statstilskud ydes kun til produktionsskoler, der har en aktivitet på mindst 20 årselever pr. år i det seneste opgørelsesår eller som gennemsnit af de seneste 2 opgørelsesår. Opgørelsesåret er perioden fra den 1. juli til den 30. juni. Statstilskud ydes dog indtil udgangen af det finansår, hvor det er konstateret, at skolen ikke opfylder de nævnte krav. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, eller hvis nærmeste anden produktionsskole ikke er beliggende inden for en radius på 75 minutters befordringstid med offentlige befordringsmidler, kan undervisningsministeren fravige kravet om 20 årselever.

•••

Stk. 3 Staten yder et særligt tilskud ud fra antallet af årselever, hvori indgår deltagere, der i forlængelse af et produktionsskoleophold af mindst 1 måneds varighed går videre i kompetencegivende uddannelse eller lønnet erhvervsarbejde. Tilskuddet ydes, når produktionsskolen har dokumentation for, at deltageren har været i gang med en tilskudsberettigende aktivitet i 12 uger inden for en periode på 4 måneder efter produktionsskoleopholdet. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for og beregning af dette tilskud.

•••

Stk. 4 Staten yder et særligt tilskud ud fra antallet af årselever, hvori indgår deltagere i meritgivende kombinationsforløb i henhold til § 2, stk. 4. Tilskuddet ydes på betingelse af, at udgiften til den pågældende undervisning afholdes af produktionsskolen.

•••

Stk. 5 Størrelsen af tilskud efter stk. 3 og 4 beregnes ud fra takster, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Antallet af årselever beregnes ud fra samme principper som ved beregning af statstilskud efter stk. 1, jf. § 11.

•••

Stk. 6 Staten yder et igangsættelsestilskud pr. år til hver produktionsskole til sikring af bedre udslusning.

•••

Stk. 7 Ydelse af statstilskud er endvidere betinget af, at skolen opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2.

•••

Stk. 8 Skolen disponerer frit ved anvendelsen af tilskud efter stk. 1 og 3-5, idet formålene med disse forudsættes opfyldt, jf. dog § 12, stk. 1.

•••

Stk. 9 Staten refunderer udgiften til skoleydelse, jf. § 17.

•••
profile photo
Profilside