14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Rejsegarantiloven

Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Denne konsoliderede version af rejsegarantiloven bygger på lov nr. 593 af 04. juni 2010, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Rejsegarantiloven

§1 Anvendelsesområde
Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille garanti for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. §§ 4 og 7.

§2 Ved rejseudbydere eller rejseformidlere forstås i denne lov

  • 1) rejseudbydere, rejseformidlere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der på ansøgningstidspunktet er registreret i Rejsegarantifonden, jf. § 8 i lov om en rejsegarantifond, eller

  • 2) luftfartsselskaber, der af Statens Luftfartsvæsen har fået udstedt en licens efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) eller en koncession efter lov om luftfart.

§3 Garantistillelse
Vækstfonden administrerer garantiordningen og kan efter ansøgning meddele tilsagn til et långivende pengeinstitut om statsgaranti for konkrete udlån. Vækstfonden indgår en aftale med økonomi- og erhvervsministeren om administration af garantiordningen.

§4 Et pengeinstitut kan opnå statsgaranti på op til 80 pct. af pengeinstituttets omlagte eksisterende udlån eller nye konkrete udlån ydet på markedsvilkår til dækning af tab lidt af en kreditværdig rejseudbyder eller rejseformidler som følge af lukningen af luftrummet over Danmark i perioden fra den 15. april til den 21. april 2010. Garantien nedskrives forholdsmæssigt ved nedbringelse af lånet.

Stk. 2 Tabet opgøres som

  • 1) rejseudbyderens eller rejseformidlerens omsætningstab på det danske marked i perioden nævnt i stk. 1 opgjort som enten

    • a) forskellen mellem rejseudbyderens eller rejseformidlerens gennemsnitlige daglige omsætning på det danske marked i perioden nævnt i stk. 1 og rejseudbyderens eller rejseformidlerens gennemsnitlige daglige omsætning på det danske marked i måneden forud for perioden nævnt i stk. 1 eller

    • b) forskellen mellem rejseudbyderens eller rejseformidlerens gennemsnitlige daglige omsætning på det danske marked i perioden nævnt i stk. 1 og rejseudbyderens eller rejseformidlerens gennemsnitlige daglige omsætning på det danske marked i 1. kvartal 2010 og

  • 2) rejseudbyderens eller rejseformidlerens dokumenterbare nettomeromkostninger, der er afholdt som en følge af lukningen af luftrummet over Danmark i perioden nævnt i stk. 1, eller kompensation for meromkostninger svarende til 20 pct. af omsætningstabet nævnt i nr. 1.

Stk. 3 Der kan ikke stilles garanti for eksisterende eller nye lån optaget til dækning af tab, der udgør mindre end 100.000 kr.

Stk. 4 Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at garantiordningen finder anvendelse på udlån til dæk­ning af tab, der er lidt i andre perioder i 2010 end perioden nævnt i stk. 1.

§5 Ansøgning om statsgaranti
Ansøgning om garanti indgives af det långivende pengeinstitut til Vækstfonden senest den 31. december 2010.

Stk. 2 Pengeinstituttets ansøgning skal indeholde oplysninger om følgende:

  • 1) Rejseudbyderens eller rejseformidlerens tab opgjort efter § 4, stk. 2, og dokumentation herfor.

  • 2) Pengeinstituttets kreditvurdering af rejseudbyderen eller rejseformidleren.

Stk. 3 Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgningsproceduren og krav til ansøgningen, herunder om indsendelse af finansielle nøgletal fra den pågældende rejseudbyder eller rejseformidler, der er nødvendige for behandling af ansøgningen.

§6 Vækstfonden kan af det långivende pengeinstitut kræve oplysninger, som Vækstfonden vurderer er nødvendige for behandlingen af ansøgningen.

Stk. 2 Vækstfonden meddeler afslag på en ansøgning om garanti, såfremt rejseudbyderen eller rejseformidleren ikke vurderes at være kreditværdig.

§7 Rammer for garantistillelse
Garantien har en løbetid på højst 3 år.

Stk. 2 Vækstfonden fastsætter på baggrund af en individuel risikovurdering og regler fastsat af økonomi- og erhvervsministeren i medfør af stk. 3 en årlig risikopræmie samt stiftelsesprovision til dækning af administrationsomkostninger.

Stk. 3 Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om rammer for garantistillelse, herunder om beregning af risikopræmie.

§8 Ved garantistillelse for omlagte eksisterende udlån foretager Vækstfonden kontrol med pengeinstituttets kreditvurdering.

Stk. 2 I det omfang der er stillet anden sikkerhed for låntagers øvrige lån i pengeinstituttet, skal der foretages en ligelig fordeling af anden sikkerhedsstillelse mellem det statsgaranterede lån og låntagers øvrige lån.

§9 Betaling under statsgarantien
Staten indfrier garantien ved påkrav, når den er forfalden til betaling. Pengeinstituttet er forpligtet til at indsende en endelig, specificeret tabsopgørelse efter realisering af anden sikkerhed m.v. Staten kan højst udbetale et beløb svarende til 80 pct. af pengeinstituttets tab efter realisering af anden sikkerhed.

Stk. 2 Vækstfonden kan forlange en erklæring fra det långivende pengeinstituts revisor om instituttets endelige tab på det samlede engagement på låntager indtil 5 år efter instituttets endelige specificerede tabsopgørelse. Pengeinstituttet afholder omkostningerne hertil.

Stk. 3 Overskud fra stiftelsesprovison og risikopræmie tilfalder statskassen. Staten dækker underskud i forbindelse med administration af ordningen.

§10 Administrative bestemmelser
Vækstfondens bestyrelse, jf. § 3, stk. 1, i lov om Vækstfonden, træffer afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven på grundlag af indstilling fra fondens sekretariat, jf. § 3, stk. 2, 1. pkt., i lov om Vækstfonden. Bestyrelsen kan fastsætte regler for henlæggelse af visse afgørelser til sekretariatet. §§ 7-10 og § 12, stk. 2, i lov om Vækstfonden finder tilsvarende anvendelse på Vækstfondens virksomhed efter denne lov.

Stk. 2 Afgørelser truffet af Vækstfonden i henhold til denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§11 Vækstfondens bestyrelse aflægger årligt et regnskab og budget samt en beretning om sin virksomhed efter denne lov til økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2 Økonomi- og erhvervsministeren kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren anser for fornøden for tilsynet med fonden.

§12 Hvis et pengeinstitut afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov, kan Vækstfonden træffe afgørelse om, at lånegarantier, der er udstedt på baggrund heraf, bortfalder.

Stk. 2 Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt grundlag, jf. stk. 1, kan Vækstfonden efterfølgende kræve disse betalt tilbage. Beløbet forrentes fra tidspunktet for udbetaling efter principperne i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

Stk. 3 Såfremt erklæringen fra det långivende pengeinstituts revisor om instituttets endelige tab på lånet, jf. § 9, stk. 2, viser, at der er foretaget garantiudbetalinger, der overstiger den ydede statsgaranti, træffer Vækstfonden afgørelse om tilbagebetaling af det for meget udbetalte garantibeløb.

§13 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

§14 Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

profile photo
Profilside