14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 791d

Lov om rettens pleje paragraf 791d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§ 791 d, stk. 1, 2. pkt., ophæves den 1. januar 2022, jf. § 4 i lov nr. 349 af 2. april 2020 og § 1, stk. 1, og § 2 i lov nr. 289 af 27. februar 2021. Vi har afspejlet ændringen i den nuværende tekst i § 791 d, stk. 1.

§791d Der kan ske blokering af en hjemmeside, hvis der er grund til at antage, at der fra hjemmesiden begås en overtrædelse af straffelovens §§ 114-114 i, 119 eller 119 a.

•••

Stk. 2 Afgørelse om blokering af en hjemmeside træffes af retten ved kendelse efter politiets begæring. I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt. Kendelsen kan til enhver tid omgøres.

•••

Stk. 3 Blokering må ikke foretages, såfremt indgrebet står i misforhold til sagens betydning og den ulempe, som indgrebet må antages at medføre.

•••

Stk. 4 Det påhviler udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og administratorer af internetdomæner at bistå politiet ved gennemførelsen af kendelser efter stk. 2. Afviser udbyderen eller administratoren uden lovlig grund at bistå politiet, finder bestemmelsen i § 178 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Fremsætter den, mod hvem indgrebet retter sig, anmodning herom, skal politiet snarest muligt forelægge sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet skal opretholdes.

•••

§ 791 d, stk. 6, ophæves den 1. januar 2022, jf. § 4 i lov nr. 349 af 2. april 2020 og § 1, stk. 1, og § 2 i lov nr. 289 af 27. februar 2021.

Stk. 6 (Ophævet, jf. § 4, stk. 4, i lov nr. 349 af 2. april 2020, og § 1, nr. 1, og § 2 i lov nr. 289 af 27. februar 2021.)

•••
profile photo
Profilside