14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 834

Lov om rettens pleje paragraf 834

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§834 Anklagemyndigheden rejser tiltale ved et anklageskrift, som skal indeholde

  • 1) navnet på den ret, ved hvilken sagen anlægges,

  • 2) tiltaltes navn og adresse samt så vidt muligt personnummer eller lignende og

  • 3) oplysninger om det forhold, der rejses tiltale for.

•••

Stk. 2 Oplysninger efter stk. 1, nr. 3, skal omfatte

  • 1) den regel, der påstås overtrådt, og forbrydelsens kendetegn, som de fremgår af reglen,

  • 2) forbrydelsens navn, hvis loven indeholder angivelse heraf,

  • 3) straffehjemmelen,

  • 4) en kort beskrivelse af det forhold, der rejses tiltale for, med sådan angivelse af tid, sted, genstand, udførelsesmåde og andre nærmere omstændigheder, som er nødvendig for en tilstrækkelig og tydelig beskrivelse, og

  • 5) i givet fald de strafforhøjelses- eller strafnedsættelsesgrunde, der vil blive påberåbt.

•••

Stk. 3 Alternativ, herunder subsidiær, tiltale er tilladt.

•••

Stk. 4 Anklageskriftet må ikke indeholde en fortegnelse over beviser, der agtes ført, eller en redegørelse for sagens retlige spørgsmål.

•••
profile photo
Profilside