14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retssikkerhedsloven (tvangsindgreb m.v.) § 9

Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retssikkerhedsloven (tvangsindgreb m.v.) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1121 af 12. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Hvis en enkeltperson eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse, kan tvangsindgreb over for den mistænkte med henblik på at tilvejebringe oplysninger om det eller de forhold, som mistanken omfatter, alene gennemføres efter reglerne i retsplejeloven om strafferetsplejen.

•••

Stk. 2 Reglen i stk. 1 gælder ikke, hvis tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf.

•••

Stk. 3 Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis der i sagen rettes et tvangsindgreb mod andre end den mistænkte.

•••

Stk. 4 Den mistænkte kan meddele samtykke til fravigelse af stk. 1 og 3. Samtykket skal være skriftligt og skal meddeles på et frivilligt, specifikt og informeret grundlag. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Meddeler den mistænkte samtykke til fravigelse af stk. 1 og 3, finder reglerne i §§ 2-8 tilsvarende anvendelse ved de i § 1, stk. 1, nævnte tvangsindgreb.

•••
profile photo
Profilside