14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 11

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 25 af 08. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Adgang til midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer
Revisorer, der er godkendt efter regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, og som er etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med, kan midlertidigt og lejlighedsvis afgive erklæring efter § 1, stk. 2 og 3. Erklæringen må dog ikke vedrøre lovpligtig revision af årsregnskaber og koncernregnskaber. Revisorer, der efter 1. pkt. afgiver erklæring, skal anvende deres faglige titel i etableringslandet.

•••

Stk. 2 Revisorer, der er omfattet af stk. 1, skal indgive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, før erklæringer afgives. Styrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering. Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over revisorer, jf. stk. 1, som på anmeldelsestidspunktet er etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med, og som har anmeldt til styrelsen, at de midlertidigt og lejlighedsvis agter at afgive erklæringer her i landet. I registeret optages oplysning om personens navn, adresse og faglige titel.

•••
profile photo
Profilside