14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 54

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 25 af 08. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Overtrædelse af § 5§ 8 b§ 9, stk. 1, § 11, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.§ 13, stk. 3 og 4§ 13 a, stk. 2, § 17, stk. 1 og 2, §§ 20, 22-24, 24 c, 25, 26, § 31, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5 og 7, § 35 a, stk. 3 og 4, § 40, stk. 3, og § 44, stk. 9, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. På samme måde straffes overtrædelse af artikel 4, stk. 1 og 2, artikel 5, stk. 1, artikel 11, stk. 1 og 2, artikel 15, stk. 1, og artikel 17, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 4 En revisor, der under udførelsen af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3, afgiver urigtig skriftlig erklæring eller skriftligt bevidner noget, hvorom den pågældende ingen kundskab har, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Det samme gælder en revisor, der underskriver revisionspåtegningen i et regnskab, som ikke er revideret af vedkommende, uden at dette fremgår af den afgivne revisionspåtegning, eller der uden at være tilknyttet en revisionsvirksomhed udfører de i § 1, stk. 2, omhandlede opgaver.

•••

Stk. 5 En revisor, der afgiver erklæringer efter § 11, stk. 1, 1. pkt., uden at have indgivet anmeldelse om registrering til Erhvervsstyrelsen efter § 11, stk. 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

•••

Stk. 6 Bestemmelsen i stk. 5 gælder tilsvarende for revisorer, der er registreret efter § 11, stk. 3, men som afgiver erklæringer, som er nævnt i § 11, stk. 1, 2. pkt.

•••

Stk. 7 En person, der handler i strid med et forbud efter § 8 a, stk. 4, nr. 2§ 44, stk. 3, eller § 44 b, stk. 2, nedlagt over for den pågældende, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

•••

Stk. 8 Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.

•••
profile photo
Profilside