14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsrevisorloven § 17

Lov om revisionen af statens regnskaber m.m. paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsrevisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. January 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Rigsrevisor undersøger fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholder bevillings- og regnskabstal. Rigsrevisor afgiver en beretning herom til statsrevisorerne inden en frist, der aftales mellem statsrevisorerne og rigsrevisor.

•••

Stk. 2 Rigsrevisor afgiver beretning til statsrevisorerne ved afslutningen af sådanne revisionssager, som rigsrevisor under hensyn til deres økonomiske eller principielle betydning finder anledning til at fremdrage.

•••

Stk. 3 En sag, der optages i rigsrevisors beretning, skal mindst fire uger inden afgivelsen forelægges vedkommende minister. Vedrører sagen de i § 4, stk. 1, nr. 1, nævnte regioner, skal sagen tillige forelægges regionsrådet. Hvis en sag vedrører de i § 4, stk. 2, 1. pkt., nævnte aktieselskaber, skal sagen også forelægges selskabets bestyrelse. Forelæggelse skal ikke finde sted, hvis der tidligere har været brevvekslet om sagen.

•••

Stk. 4 Rigsrevisor afgiver en årlig beretning til statsrevisorerne om sin virksomhed. Tidspunktet for afgivelsen aftales med statsrevisorerne.

•••
profile photo
Profilside