14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. April 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Med henblik på at forebygge forsætlige skadevoldende handlinger skal kolonne 3-virksomheder udarbejde en vurdering af virksomhedens sårbarhed efter retningslinjerne i bilag 6, del 1. Virksomheden sender sårbarhedsvurderingen til politiet til godkendelse før virksomhedens etablering.

•••

Stk. 2 Politiet kan på baggrund af den godkendte sårbarhedsvurdering beslutte, at kolonne 3-virksomheden inden for en fastsat frist og efter retningslinjerne i bilag 6, del 2, skal

  • 1) udarbejde en sikringsplan og

  • 2) udpege en sikringsansvarlig.

•••

Stk. 3 Kolonne 3-virksomheden skal sende sikringsplanen til politiet til godkendelse. Politiet hører inden godkendelse af sikringsplanen relevante myndigheder. Høringen kan undlades eller begrænses, hvis det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsmæssige hensyn, herunder hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser.

•••

Stk. 4 Med mindre andet fremgår af godkendelsen af sikringsplanen, skal kolonne 3-virksomheden senest 6 måneder efter datoen for godkendelsen gennemføre de sikringstiltag, der fremgår af sikringsplanen.

•••

Stk. 5 Kolonne 3-virksomheden skal regelmæssigt og mindst hvert femte år, eller i øvrigt, når der sker ajourføring af sikkerhedsrapporten, jf. §§ 9 eller 10, gennemgå og om nødvendigt ajourføre sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen, hvis en sådan er udarbejdet. Sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen skal fremsendes til politiet umiddelbart efter ajourføringen. Politiet orienterer i fornødent omfang de øvrige risikomyndigheder om den ajourførte sårbarhedsvurdering og sikringsplan.

•••

Stk. 6 Kolonne 3-virksomheden skal sikre, at sikringsplanen effektivt afprøves ved afholdelse af øvelser mindst én gang hvert kalenderår, eller i øvrigt efter politiets nærmere bestemmelse herom. Virksomheden udarbejder en øvelsesevaluering, som sendes til politiet senest tre måneder efter øvelsens afslutning.

•••

Stk. 7 Politiet kan meddele kolonne 3-virksomheden påbud om ændring af sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen, når

  • 1) det på baggrund af en konkret trusselsvurdering skønnes nødvendigt for at forebygge forsætlige skadevoldende handlinger, eller

  • 2) der ved ajourføring, øvelser, tilsyn eller lignende konstateres utilstrækkelig sikring i den godkendte sikringsplan i forhold til potentielle skadevoldende handlinger eller fejl og mangler i øvrigt.

•••

Stk. 8 Politiet foretager regelmæssigt tilsyn med kolonne 3-virksomhedens overholdelse af sikringsplanen. Politiet kan herunder afprøve effektiviteten af godkendte sikringsplaner og foretage uanmeldte tilsyn.

•••

Stk. 9 Stk. 1-8 gælder ikke for risikovirksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter.

•••
profile photo
Profilside