14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsskatteloven § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 251 af 22. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der et par småfejl i § 35, stk. 1 og 4, jf. § 5, nr. 2 og 4, i lov nr. 540 af 29/4 2015.

§35 Skattepligtige selskaber m.v. skal for hvert af indkomstårene 2002 til og med det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet, foretage digital indberetning til told- og skatteforvaltningen af resterende fremførselsberettigede underskud, jf. § 12 og fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2, jf. dog stk. 4. For sambeskattede selskaber m.v. påhviler indberetningspligten administrationsselskabet. Der betales et tillæg på 5.000 kr., hvis der ikke indberettes rettidigt efter 1. pkt. Tillægget tilfalder staten.

•••

Stk. 2 Skattefri omstruktureringer omfattet af fusionsskatteloven, der har betydning for underskudsanvendelsen efter stk. 1, og som er gennemført inden indberetningstidspunktet, skal tillige indberettes digitalt, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 3 Er periodiseringen af underskuddene uden betydning for underskudsanvendelsen, kan skatteministeren dispensere fra pligten til at indberette underskud for hvert af indkomstårene 2002 til og med det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet.

•••

Stk. 4 Skatteministeren fastsætter regler om fritagelse for visse selskaber m.v. fra indberetningspligten. Endvidere kan ministeren fastsætte regler om indberetningstidspunktet, adgangen for told- og skatteforvaltningen til, hvis der foreligger særlige omstændigheder, at se bort fra en fristoverskridelse, herunder at fritage for betaling af tillægget i stk. 1, perioden for indberetningen, hvilke specifikationer indberetningen skal indeholde, og hvorledes indberetningen skal ske efter stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om registrering af underskud m.v.

•••
profile photo
Profilside